egzamin wersja II

1. Ograniczeniem w stosowaniu chirurgicznych metod rehabilitacji głosu po

laryngektomii całkowitej jest:

 1. zaawansowanie procesu nowotworowego

 2. planowana radioterapia

 3. przebyta wcześniej radioterapia

 4. cukrzyca

2. Patogeny odpowiedzialne za 70-90% zapaleń gardła to:

 1. bakterie

 2. wirusy

 3. grzyby

 4. pierwotniaki

3. Przerwanie ciągłości nerwu na całej grubości, powodujące natychmiastowe

jego porażenie to:

 1. neurotmesis

 2. axonotmesis

 3. neurapraxia

 4. neuralgia

4. Patologiczne pocenie się skóry podczas jedzenia to zespół:

 1. Sjogrena

 2. Mikulicza

 3. Frey

 4. Krokodylich łez

5. W przypadku wysiękowego zapalenia uchą z niedosłuchem przewodzeniowym powyżej 30 db proponujemy leczenie polegające na:

 1. wykonaniu szerokiej paracentezy

 2. założeniu drenażu wentylacyjnego do jamy bębenkowej

 3. udrażnianiu trąbki słuchowej

 4. operacji tympanoplastyczne

6. Zapalenie wyrostka sutkowatego rozwija się w okresie:

 1. 4-6 tygodni po ostrym zapaleniu ucha środkowego

 2. 2-3 tygodnie po ostrym zapaleniu ucha środkowego

 3. równoległe z objawami ostrego zapalenia ucha środkowego

 4. 8 tygodni po ostrym zapaleniu ucha środkowego

7. Rozprężające złamanie oczodołu (blow out) nie dotyczy:

a. ściany dolnej oczodołu

b. obramowania oczodołu

c. ściany górnej oczodołu

d. ściany bocznej oczodołu

8. Najczęstszą lokalizacją pierwotnego nowotworu złośliwego zatok

przynosowych jest:

 1. zatoka czołowa 10%

 2. zatoka szczękowa 70%

 3. komórki sitowia około 50%

 4. zatoka klinowa 10%

9. Otorrhea to:

 1. a. wyciek płynnej woskowiny z przewodu słuchowego zewnętrznego

  b. wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego do gardła przy nieuszkodzonej błonie

  bębenkowej

  c. wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego do przewodu słuchowego

  zewnętrznego

  d. prawdziwe b i c

  10. Chory 35 letni, z zawodu nauczyciel z rozpoznaniem raka prawego fałdu

  głosowego T1N0M0 kwalifikowany do leczenia. Najbardziej korzystnym

  sposobem leczenia w celu zapewnienia najlepszej funkcji fonacyjnej będzie:

  a. leczenie chirurgiczne – klasyczna chordektomia

  b. leczenie chirurgiczne – chordektomia laserowa CO2, przy istniejących

  czynnikach kancerogennych

  c. radioterapia, przy braku narażenia na czynniki kancerogenne

  d. b i c

11. Znacznie częściej w wyniku urazu dojdzie do porażenia nerwu twarzowego w

przypadku:

a. złamania podłużnego kości skroniowej

b. tylko i wyłącznie perforacji błony bębenkowej

 1. złamania poprzecznego kości skroniowej

 2. w wyniku uraz kości skroniowej sporadycznie może dojść do porażenia

nerwu twarzowego

12. Do metod leczenia nawrotowych brodawczaków krtani należą:

 1. a. chirurgiczne usuwanie zmian, w technice mikrolaryngoskopii

konwencjonalnej lub laserowej

b. leczenie licznych nawrotów interferonem

c. usuwanie mechanicznie zmian w mikrolaryngoskopii z zastosowaniem

urządzeń tnąco-ssących (debriderów)

d. wszystkie z wymienionyc

13. Rak głośni o stopniu zaawansowania T1N0M0 charakteryzuje się:

a. guz ograniczony do głośni z zachowaną prawidłową ruchomością fałdów

głosowych, brakiem przerzutów do regionalnych węzłów chłonnych,

obecnością nieokreślonego ogniska przerzutów odległych

b. guz ograniczony do głośni z zachowaną prawidłową ruchomością fałdów

głosowych, obecnością pojedynczych przerzutów do regionalnych węzłów

chłonnych po stronie zmiany, obecnością nieokreślonego ogniska

przerzutów odległych

c. guz ograniczony do głośni z zachowaną prawidłową ruchomością fałdów

głosowych, brakiem przerzutów do regionalnych węzłów chłonnych,

brakiem przerzutów odległych

d. guz ograniczony do głośni z zachowaną prawidłową ruchomością fałdów

głosowych, pojedynczym przerzutem do regionalnych węzłów chłonnych w

okolicy środkowej szyi, brakiem przerzutów odległych

14. Jednym z pierwszych objawów nowotworu złośliwego części nosowej gardła

może być:

 1. utrata wzroku

 2. guz na szyi

 3. deformacja policzka

 4. szczękościsk

15. Parastezje i zaburzenia czucia w okolicy policzka mogą być spowodowane

przez zmiany rozrostowe zlokalizowane w zatoce szczękowej i są wynikiem:

 1. wypełnienia zatoki przez masy guza

 2. naciekania i niszczenia nerwu III

 3. naciekania i niszczenia gałęzi nerwu V

 4. naciekania i niszczenia gałęzi splotu współczulnego

16. Naczyniakowłókniak jest nowotworem łagodnym części nosowej gardła

występującym u:

 1. dzieci płci męskiej w wieku 10 lat, charakteryzującym się słabym

unaczynieniem z tętnicy sitowej tylnej

 1. dzieci płci męskiej w wieku 2-3 lat, charakteryzującym się słabym

unaczynieniem z tętnicy sitowej tylnej

c. dzieci płci męskiej w wieku 10 lat, charakteryzującym się bardzo dobrym

unaczynieniem z tętnicy sitowej tylnej

d. dzieci płci męskiej w wieku 10 lat, charakteryzującym się bardzo dobrym

unaczynieniem z tętnicy klinowo-podniebiennej

17. Najczęstszą lokalizacją kostniaka nosa i zatok są

a. zatoka czołowa i sitowie

b. zatoka szczękowa i jama nosa

c. jama nosa i zatoka klinowa

d. zatoka czołowa i zatoka klinowa

18. Nadgłośniowe (poziome) wycięcie krtani jest zabiegiem:

a. laryngektomii częściowej, przy lokalizacji zmiany nowotworowej w głośni z

zajęciem obu fałdów głosowych

b. laryngektomii częściowej, przy lokalizacji zmiany nowotworowej w nadgłośni

z zajęciem fałdów rzekomych i kieszonki krtaniowej

c. laryngektomii częściowej, przy lokalizacji zmiany nowotworowej w nadgłośni

bez zajęcia kieszonki krtaniowej

d.laryngektomii częściowej, przy lokalizacji zmiany nowotworowej w podłgośni

19.Który z wymienionych objawów winien zwrócić Twoja uwagę na możliwość

przyczyny onkologicznej krwawienia z jam nosa:

 1. Uczucie zatkania nosa po stronie krwawienia

 2. Jednostronny wyciek ropny lub śluzowy

 3. Bóle twarzy

 4. Wszystkie wyżej wymienione

20.Mikrolaryngoskopia jest zabiegiem służącym:

 1. do oceny stopnia rozwarcia szpary głośni

 2. do oceny pod powiększeniem mikroskopu struktur anatomicznych krtani

 3. jest to jedna z metod tracheotomii

 4. żadne zdanie nie jest prawdziwe.

21.Typową lokalizacją bólu w ostrym zapaleniu zatoki szczękowej będzie:

 1. Okolica ciemieniowa głowy

 2. Skroń i policzek po stronie zajętej

 3. Nasada nosa

 4. Okolica nadoczodołowa po stronie chorej

22.Najczęściej występujący ze względu na rozpoznanie histopatologiczne , nowotwór złośliwy krtani jest:

 1. Rak niezróżnicowany (anaplastyczny) w ponad 90% przypadków

 2. Rak płaskonabłonkowy w około 80% przypadków

 3. Rak płaskonabłonkowy w ponad 90% przypadków

 4. Rak podstawno komórkowy w ponad 90% przypadków

23.Limfatyczny pierścień gardłowy Waleydera składa się z:

 1. Migdałków: podniebiennych, gardłowego trąbkowych, językowego oraz węzłów chłonnych szyi

 2. Migdałków: podniebiennych, gardłowych, trąbkowych, językowych i krtaniowych

 3. Migdałków: podniebiennych, gardłowego, trąbkowych i językowego

 4. Żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa

24.Haematotympanum to:

 1. Objaw otosklerozy

 2. Pourazowa obecność krwi w jamie bębenkowej

 3. Założenie drenażu ucha środkowego

 4. Jeden z typów kieszonki retrakcyjnej błony bębenkowej

25.Wszystkie twierdzenia dotyczące migdałka podniebiennego są prawdziwe ZA WYJĄTKIEM:

 1. Znajduje się w gardzieli

 2. Ściana boczna oddziela migdałek od przestrzeni przygardłowej

 3. Łuk podniebienny przedni to inaczej łuk podniebienno-gardłowy

 4. Migdałek podniebienny z wiekiem ulega pewnemu uwstecznieniu

26. Z płynów ucha wewnętrznego: (1) perylimfa jest bogata w sód, (2) endolimfa jest bogata w potas, (3) „cortilympha” jest bogata w potas, (4) perylimfa odpowiada składnikowo endolimfie.

 1. Tylko (1) jest prawdziwe

 2. Tylko (2) jest prawdziwe

 3. Tylko (1) i (2) są prawdziwe

 4. Tylko (1) i (4) są prawdziwe

27.Stwierdzając na RTG przeglądowym poziom płynu w świetle zatoki szczękowej jakie leczenie zaproponowałbyś:

 1. Antybiotykoterapię

 2. Leki p/zapalne

 3. Hospitalizację

 4. Punkcję zatoki

28.Rozpoznając ostre zapalenie zatoki przynosowej jakie zaproponowałbyś leczenie?

 1. Antybiotykoterapię

 2. Leki obkurczające błonę śluzową, jamy nosa w okolicy naturalnego ujścia zatok przynosowych

 3. Leki p/zapalne

 4. Wszystkie w/w metody wspólnie

29.Który z wymienionych poniżej warunków musi być spełniony aby rozpoznać przewlekłe zapalenie ucha środkowego:

 1. Trwała perforacja błony bębenkowej

 2. Ubytek słuchu

 3. „wycieki” z ucha

 4. Muszą być spełnione wszystkie wyżej wymienione równocześnie

30.Która z wymienionych jednostek chorobowych może być przyczyną zakrzepowego zapalenia zatoki jamistej:

 1. czyrak wargi górnej

 2. ropień przegrody nosa

 3. zapalenie zatoki klinowej

 4. wszystkie wyżej wymienione mogą być przyczyną wymienionej w pytaniu jednostki chorobowej

31.Leukoplakia błony śluzowej języka najczęściej lokalizuje się :

 1. Na nasadzie języka

 2. Bocznej powierzchni języka

 3. Grzbiecie języka

 4. We wszystkich lokalizacjach z równa częstością

32.„Usunięcie zmian zapalnych ucha środkowego, w wyniku którego łączymy w jedną jamę przewód słuchowy zewnętrzny z jamą bębenkową oraz wyrostek sutkowaty”.Jest to definicja:

 1. Operacji radykalnej ucha środkowego

 2. Operacji radykalnej zachowawczej

 3. Tympanoplastyki

 4. Żadnego z powyższych zabiegów

33.Prawidłowa sekwencja wydarzeń prowadzących do zapalenia zatok przynosowych tzw. Patologiczny cykl procesów to:

 1. Blokada-hipoksja-przesięk-porażenie rzęsek-namnażanie bakterii-zaleganie wysięku –blokada

 2. Blokada-przesięk-porażenie rzęsek-hipoksja-namnażanie bakterii-zaleganie wysięku –blokada

 3. Blokada-porażenie rzęsek-hipoksja-przesięk-namnażanie bakterii-zaleganie wysięku –blokada

 4. Żadne z powyższych

34.Objawy które sugerują obecność nowotworu złośliwego w obrębie ślinianki przyusznej to:

 1. Samoistny ból w okolicy guza

 2. Szybki wzrost guza

 3. Niedowład lub porażenie nerwu twarzowego

 4. Zmiany troficzne skóry nad guzem

 1. A,B,D

 2. B,C,D

 3. A,B,C,D

 4. A,C,D

35.Odruch strzemiączkowy jest odruchem:

 1. Obustronnym

 2. Jednostronnym

 3. Polega na unieruchomieniu łańcucha kosteczek dla ochrony ucha wewnętrznego przed urazem akustycznym

 4. Odpowiedzi a i c są prawidłowe

36.Jednym z pierwszych objawów guza okolicy głośni nie będzie:

 1. Chrypka

 2. Chrypka i duszność

 3. Utrudnione połykanie

 4. Chrypka nieustępująca mino leczenia p/zapalnego

37.Zapalenie wyrostka sutkowatego może charakteryzować się:

 1. Bólem okolicy chorego ucha

 2. Nasileniem wycieku z przewodu słuchowego zewnętrznego

 3. Opadnięciem tylno –górnej ściany przewodu słuchowego zewnętrznego po stronie chorej

 4. Wszystkie wyżej wymienione odpowiedzi mogą być poprawne

38.Która z wymienionych kości czaszki nie tworzy części kostnej nosa zewnętrznego:

 1. Kość szczękowa

 2. Kość nosowa

 3. Kość czołowa

 4. Kość klinowa

39.Możliwym powikłaniem ostrego zapalenia ucha środkowego jest:

 1. Zapalenie wyrostka sutkowatego

 2. Niedowład nerwu twarzowego

 3. Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

 4. Wszystkie wyżej wymienione są możliwe

40.Stanem przedrakowym nie będzie:

 1. Leukoplakia

 2. Brodawczaki krtani dorosłych

 3. Przewlekłe przerostowe zapalenie krtani z dysplazją dużego stopnia

 4. Polip krtani


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Rozwiązania zadań egzaminacyjnych, wersja II
hist-wer2, Powtórzenie z historii - wersja II, „Powtórzenie materiału do egzaminu z HISTORII G
zagadnie z teoretycznych na egzamin 2 wersja, Edukacja Przedszkolna I, II i III rok (notatki), Teore
ARKUSZ ODPOWIEDZI Wersja II Lekarski Egzamin Końcowy 23
EGZAMIN Z FIZJO 2008 wersja II, materiały medycyna SUM, fizjologia, Fizjologia, test
Egzamin 12 WERSJA II
SM - opracowane zagadnienia na egzamin - wersja 2 - ściaga, nauka - szkola, hasło integracja, rok II
krajoznastwo, Krajoznawstwo - semestr II - Testy egzaminacyjne, Test egzaminacyjny wersja A
Sterowanie Ruchem Kolejowym II opracowane zagadnienia egzaminacyjne wersja!
egzamin 2007, II rok, II rok CM UMK, Giełdy, 2 rok, II rok, giełdy od Nura, fizjo, egzamin, New fold
Muzeum - wersja II, Scenariusze spektakli
Egzamin po II semestrze
egzamin gps II sem III, Studia, Geodezja, III SEMESTR, Nieposortowane, III SEMESTR, GPSZ II SEM
pyt egzamin 1, fir II st II sem umcs, sb z fb
Egzamin WGiG II rok
Oleksyn Teoria zarzdzania Słownik zarządzania 12 wersja II
MIKROBIOLOGIA – egzamin 09 II termin (11 09 2009r )

więcej podobnych podstron