Wiszniowski,planowanie przestrzenne, ustawy

Ustawa z 27.03.09 „O planowaniu i Zagospodarowaniu przestrzennym” reguluje gospodarowanie przestrzenią.

Pryncypia wymienione w Ustawie (art.2, art. 10):

Zasady planowania przestrzennego nie wynikają z Ustawy ale z uwarunkowań historycznych.

Zasady:

  1. zrównoważonego rozwoju – „korzystać ze środowiska tak jakbyśmy pożyczali je od własnych dzieci”. Gospodarcze i społeczne wykorzystanie środowiska z uwzględnieniem jego ochrony. Zrównoważony rozwój jako pewne elementy, które muszą zostać zachowane. Zrównoważony rozwój w jak najmniejszym stopniu szkodzi środowisku.

  2. ochrona wartości wysokocenionych – wartości wysoko cenione – bezpieczeństwo i ochrona ludzi, kraju, ochrona przyrody, dziedzictwa kulturowego, własności.

  3. ochrony interesu prawnego podmiotów, których plan dotyczy – informowanie społeczeństwa o planowanym zagospodarowaniu przestrzeni, który będzie dotyczył danej grupy społecznej.

  4. samodzielności planistycznej gminy – gmina decyduje o planie zagospodarowania przestrzeni; podlega kontroli ze względu na przestrzeganie prawa

  5. respektowania planów jednostek samorządu terytorialnego, tzn. większa obszarowo – od 1999 nie ma hierarchiczności jednostek samorządowych. Podporządkowane są jedynie legalności prawa – Radzie Ministrów i Wojewodzie

  6. zgodności decyzji planistycznych z politycznymi

  7. zgodności dokumentów planistycznych - zgodność wewnętrzna planów. Sam w sobie plan powinien być zgodny wewnętrznie, musi spełniać funkcje, któremu są przypisane. Plany przestrzenne nie są jedynymi planami, są też np. strategie – wyznaczanie kierunków działalności. Plan – rozpisanie strategii.

  8. założeń progresywnych – w planowaniu powinno istnieć dążenie do pewnego ideału. Mówi, że należy przyjąć optymistyczne założenia do planowania.

03.10.2003 – Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz w ocenach oddziaływania na środowisko.

Ustawa o planowaniu i gospodarowaniu przestrzennym:

Struktura planowania:

Art. 3 i Art. 8 – podmioty planowania:

Gmina Wójt, burmistrz, prezydent miasta Rada gminy Opracowania planistyczne: studium , mpzp
Powiat Zarząd powiatu Rada powiatu Analizy, studia
Województwo Zarząd województwa Sejmik wojewódzki pzpw
Szczebel centralny Rada ministrów – zwykle zleca komuś – Minister Infrastruktury Sejm RP kpzk
Opracowanie Zatwierdzenie

Art. 4:

mpzp:


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Wiszniowski,planowanie przestrzenne, Kierunki zagospodarowania
Wiszniowski,planowanie przestrzenne, Polityka przestrzenna
Wiszniowski,planowanie przestrzenne, Gospodarka przestrzenna
Wiszniowski,planowanie przestrzenne, Planowanie przestrzenne
Wiszniowski,planowanie przestrzenne, Kierunki zagospodarowania
Ustawa strefy ekonomiczne, Gospodarka przestrzenna, Ustawy o planowaniu
Rozporządzenie o ustaleniu inwest.celu publicznego, Gospodarka przestrzenna, Ustawy o planowaniu
Rozporządzenie obronność w planowaniu przestrz., Gospodarka przestrzenna, Ustawy o planowaniu
Rozporządzenie sieć autostrad, Gospodarka przestrzenna, Ustawy o planowaniu
Rozporządzenie decyzje o warunkach zabudowy, Gospodarka przestrzenna, Ustawy o planowaniu
rozporządzenie mpzp, Gospodarka przestrzenna, Ustawy o planowaniu
Ustawa o ochronie zabytków, Gospodarka przestrzenna, Ustawy o planowaniu
Ustawa o planowaniu przestrz 09 2008, Budownictwo, ustawy i rozporzadzenia
Ustawa o ochronie gruntów rolnych i lesnych, Gospodarka przestrzenna, Ustawy o planowaniu
Zestawienie ustaw i rozporządzeń, Gospodarka przestrzenna, Ustawy o planowaniu
Ustawa prawo wodne, Gospodarka przestrzenna, Ustawy o planowaniu
ściągi z ustaw, Gospodarka przestrzenna, Ustawy o planowaniu
Ustawa uzdrowiska, Gospodarka przestrzenna, Ustawy o planowaniu
Ustawa prawo lotnicze, Gospodarka przestrzenna, Ustawy o planowaniu

więcej podobnych podstron