egzamin 12 II termin

1.Wskazać prwawidłwe stwierdznie na temat śródsierdzia:
a) w ścianie prawej komory znjdują się komórki mioendokrynowe wytwarzające anf
b) triady leżą na wysokości prążków Z, a nie na pograniczu I/A jak w mięśniach szkieletowych
c) grubość śródsierdzia jest znacznie większe w ścianie przedsionków niż komór
d) strukturalną jednstką miofibryli kardiomiocytów jest sarkomer (to)
 
2. Płyn pęcherzykowy pęcherzyka jajnikowego jest wytworem:
a) tylko oocytu
b) oocyt i osłonka przejrzytej
c) komórek pęcherzykowych i osłonki wewnętrznej
d) osłonki zewnętrznej
 
3. Metoda slidderss umożliwia kolorystyczne zróżnicowanie komórek:
a)endokrynowych przysadki (to)
b) kubkowe jelita cienkiego
c)glejowych mózgowia
d) budującyhc pęcherzyki płucne
 
4.Naczynia o nietypowym wysokim śródbłonku występujące w układzie limfatycznym to:
a) zatoki śledzionowe (to)
b) tętniczki w pasie przykorowym węzła chłonnego
c) żyłki beleczkowe w korze grasicy
d) a,b,c
 
5. W mięśniach poprzeczne prążkowanych szkieletowych rolę białka motorowego spełnia:
a) kinezyna
b) dyneina
c)miozyna (to)
d) nebulina
 
6.W przełyku:
a) w błonie śluzowej znajdują się rozgałęzionme, cewkowe gruczoły właściwe produkujące śluz o charakterze kwaśnym
b) nabłonek wielowarstwowy płaski nierogowaciejący zawiera nieliczne komórki langerhansa (to)
c) komórki g przekłykowych gruczołów wpustowych wydzielają lizozym i EGF
d)dolna 1/3 przełyku posiada błonę mięśniową zbudowaną z mięśni szkieletowych i gładkich
 
7. Górną ścianę schodów środkowych – błonę Reissnera wyściela nabłonek:
a) jednowarstowy płaski
b) dwurzędowy sześcienny
c) zbudowany z dwóch warst oddzielonych od siebie błoną podstawną
d) wielorzędowy walcowaty
 
8. Ziarna swoiste granulocytów obojętnochłonnych zawierają:
a) ziarnistości azurochłonne
b) kolagenazę
c) główne białka zasadowe
d) b i c

9. Ciała jamiste prącia otacza błona biaława zbudowana z tkanki łacznej:

a) właściwej wiotkiej

b) własciwej zbitej

c) siateczkowatej

d) galaretowatej

10.Cząsteczka Tityny:

a)zapobiega nadmiernemu wydłużeniu się sarkomeru przy rozciąganiu mięśnia

b)jej brak skutkuje dystrofią mięśniową

c) rozciąga się między prążkami Z tego samego sarkomru

d) A i C

11. W Tarczycy:

a) Tyreoperoksydaza , enzym odpowiedzialny za jodowane tyreoglobuliny jest białkiem transbłonowym tyreocytów

b) TSH stymuluje komórki C do wydzielania Kalcytoniny

c) Faza sekrecyjna i resorpcyjna charakteryzuje się obecnościa sześciennych lub walcowatych Tyreocytów

d) A, B, C

12. Nabłonek wielorzędowy dróg oddechowych nie występuje w

a) zatokach nosowych

b)oddechowej (górnej ) części jamy gardłowej

c) fałdach głosowych krtani

d) oskrzelach wewnatrzpłucnych

13. Wskaż prawdziwe stwierdzenie na temat Twardówki oka:

a) W rejonie wyjścia nerwu wzrokowego twardówka wraz z siatkówka receptorową tworzą blaszkę sitowatą

b)Blaszka nadnaczyniowa twardówki zbudowana jest z cienkich pęczków włókien kolagenowych z licznymi włóknami sprężystymi i komórkami

c)(…) dużej zawartości kolagenu twardówka jest błoną przezroczystą

d) brak odpowiedzi prawidłowej

14. Przyporządkować prawidłowo nabłonek do miejsca występowania:
(...) sześcienny a. spojówka
(...) walcowaty b. miedniczka nerkowa
(...) walcowaty c. przełyk
(...) sześcienny d. wstawki
e. cewa pokarmowa

16. Który z wymienionych receptorów śmierci jest zlokalizowany na powierzchni błon plazmatycznych komórek nowotworowych:
a) CD95 i FASL
b) DR4 (to)
c) CD75
d) CD55

17. woreczek zebowy :
a) powstaje w stadium pączka

b) indukuje wytwarzanie zębiny przez odontoblastów
c)wywodzi się z ektodermy

d) stanowi zawiązek cementu i ozębnej

 19. Spermatocyty I rzędu zaczynające mejozę zawierają...pg DNA
a. 3
b. 6
c. 12
d. 24

20.Miejscami resorpcji płynu mózgowo- rdzeniowego do krwi żylnej są:

a) zachyłki komory IV mózgu

b) ziarnistości pajęczynówki

c)specjalne obszary opony miekkiej

d) pole najdalsze i zasuwka

21.Najgrubsza warstwa ściany żył to:
a. warstwa wewnętrzna
b. blaszka sprężysta wewnętrzna
c. warstwa środkowa
d. przydanka(to)

22.Wskaż twierdzenie fałszywe na temat łożyska

a)Płyta podstawowa jest częścia doczesnej podstawowej

b)Komórki Hoffbauera o silnie kwasowej cytoplazmie… pierwotnych

c) w 3 trymestrze zanikaja komórki langhansa

d)komórki doczesnowej produkują prolaktynę, reninę,

26. Tkanka łączna włóknista o układzie regularnym:

a) zawiera duzo fibrocytów, ułożonych naprzemiennie, prostopadle i równolegle

b) w skórze oraz w powięziach pełni funkcje mechaniczne

c) buduje torebki włókniste narządów oraz więzadła

d) Brak poprawnej odpowiedzi

29. Parathormon (PTH)
a.zwiększa stężenie Ca2+ we krwi
b.działa przez receptory zewnątrzbłonowe sprzężone z białkiem G
c.jest wydzielany przez komórki ciemne przytarczyc
d) A B C (to)

30. Komórki macierzyste Ośrodkowego Układu Nerwowego stwierdzono w:

a) .. nabłonka ependymalnego komór mózgu

b)…splotów naczyniówkowych komory IV

c) w przegrodzie przezroczystej

32. Zatoki mlekowe pokryte są nabłonkiem:

a) jednowarstwowym walcowatym

b)dwuwarstwowym walcowatym

c)wilowarstwowym płakim

d) Brak poprawnej odpowiedzi

33.śródbłonek jest pochodzenia:
a).ektodermalnego
b)takiego samego jak nabłonek błon surowiczych
c)endodermalnego
d)brak poprawnej odpowiedzi

35. Tyroksyna:

a) jest hormonem bardziej trwałym ale syntetyzowanym w mniejszy ilościach niż T3
b)przyłącza się do receptorów zewnątrzbłonowych o aktywności enzymatycznej
c)jest wydzielana przez komórki tarczycy zaliczane do systemu DNES
d)działa na zwiększenie liczby mitochondriów, ich grzebieni i syntezę białek mitochondrialnych (to)

36.wskaż prawidłowe stwierdzenia na temat zatok węzła chłonnego
a) zatoki przykorowe są głównym miejscem przenikania limfocytów do węzła chłonnego
b)ściany zatok rdzennych wysłane są przez spłaszczone komórki sześcienne
c)zatoki pozbawione są blaszki podstawnej
d)b i c

 

37. Ciałko żółte menstruacyjne:
a)zanika około 25 dnia cyklu (to)
b)zamienia się w ciałko białawe na skutek nekrozy komórek luteinowych
c)ulega przemianie w ciałko atrezyjne, a następnie w gruczoł śródmiąższowy
d)inaczej caiłko żółte krwotoczne

38.Istota międzykomórkowa chrząstki szklistej:
a) jest unaczyniona
b) jest uwodniona (to)
c)barwi się wyłącznie kwasochłonnie
d) a, b i c

39.Warstwa środkowa zastawek serca zbudowana jest z:
a) tkanki łącznej włóknistej (to)
b) tkanki łącznje wiotkiej
c) tkanki łącznej wiotkiej z dużą ilością komórek mięśniowych
d) kardiomiocytów pokrytych śródbłonkiem

55. Osłonka przejżysta pęcherzyka jajnikowego:

a)jest wytworem oocytu i przesączu z naczyń krwionośnych osłonki wewnetrznej

b) zawierz kwas hialuronowy, czynnik przeciwkrzepliwy, białka wiarzace steroidy

c)stanowi produkt wydzielniczy oocytu

d) A i B

56.Gruczoły językowe przednie mają charakter:
A)surowiczy
b)śluzowy (to)
c)mieszany
d)a,b,c

57. Białka regulatorowe biorące udział w skurczu miocytów to:
a) troponina
b) kinaza łańcuchów lekkich
c) kalsekweryna
d)B i C
 
58.Wskaż prawidłową odpowiedz na temat budowy jamy nosowej:
a)błona śluzowa jamy nosowej pokryta jest nabłonkiem wielowarstowym walcowatym z komórkami kubkowymi
b)tętnica blaszki właściwej błony śluzowej tworzą sploty jamiste, które są rodzajem narządu wzwodowego
c) okolicę węchową wyściela nabłonek wielorzędowy walcowaty, w skład którego wchodzą trzy rodzaje komórek: węchowe, podporowe i podstawne
d) a, b i c

60.Komórki pręcikowe i czopkowe wydzielają:
a) neuromediatory typu pobudzającego
b)neuromediatory typu hamującego
c)białka filenzyny i fakozyny
d)brak poprawnej odpowiedzi
 

61. Wskaż błędne twierdzenie na temat oksytocyny:
a. jest syntezowana przez komórki neurosekrecyjne zgrupowane w małokomórkowych jądrach podwzgórza:
b. ma powinowactwo do receptorów sprzężonych z kinazami
c. powoduje obkurczenie k. mioepitelialnych g. sutkowego
d. a i b

63. płyn wodnisty oka produkowany jest przez komórki:
a.nabłonka barwnikowego siatkówki receptorowej
b.nabłonka siatkówki niereceptorowej
c.warstwy naczyniowej naczyniówki
d.A, B i C

64. wydzielanie soku trzustkowego regulowane przez:
a)sekretynę
b)cholecystokininę
c)somatostatynę
d) ABC

65. W pochwie:
a) komorki nabłonka warstwy podstawnej i przypodstawnej barwia sie zasadochlonnie
b.)blaszka właściwa zbudowana jest z tkanki mezenchymatycznej
c) kwas mlekowy wydzielany przez komórki nabłonkowe do światła zakwasza srodowisko wewn pochwy
d)mięśniówka składa się z 3 niewyraźnych pokładów miocytów

68) Która z wymienonych komórek kostnych odgrywa nadrzędna i regulacyjną role w przebudowie kości:

a)Mezenchymalna komórka szpiku

b)Osteoblast

c)Komórka tuczna

d)Makrofag

69. tkanka łączna galaretowata
a. występuje w sznurze pępowinowym i miazdze zęba
b. jest bogatokomórkowa i pozbawiona włókien
c. posiada komórki gwiaździste, wielojądrzaste, bezwypustkowe
d. A,B i C

72. żyły beleczkowe śledziony
a) są wewnątrzbeleczkowymi kanałami wysłanymi śródbłonkiem
b) posiadają osłonkę z gęsto ułożonych makrofagów
c) uchodzą do żył miazgowych
d) A,B i C

73. Komórki urzęsione w nabłonku dróg oddechowych:

a)Wraz z komórkami urzęsionymi stanowią pulą regeneracyjną

b)Odpowiadaja za proces oczyszczania dróg oddechowych

c) maja zdolność syntezu tlenku azotu

d) A, B C

74. Angiotensyna I ulega dalszym przemianom w płucach przy udziale konwertazy występującej w:

a)śródbłonku naczyń krwionośnych

b)komórkach ziarnistych nabłonka wielorzędowego

c) pneumocytach II typu

d) komórkach Clary

75.Kortykotropy:

a)Produkują różne formy MSH

b)występują w cz. Pośredniej przysadki gruczołowej

c)są większe od komórek barwnikoopornych

d) A, B, C

76.W ścianie przełyku gruczoły właściwe zlokalizowane są w :

a) dolnym odcinku w błonie śluzowej

b) górnym i środkowym odcinku w błonie podśluzowej

c) dolnym odcinku w błonie podśluzowej

d) B, C

92.Które z komórek miąższu płuc maja charakter komórek macierzystych:

a)pneumocytu typu I

b)pneumocyty typu II

c)makrofagi płucne

d)pneumocyty typu III

103. stereocilia :
a) mają budowę aksonemy: 9+0 par mikrotubuli
b) występują pojedynczo w komórkach zwojowych(...)
c) inaczej kinetocylia
d) posiadają rdzeń zbudowany z pęczka mikrofilamentów aktynowych

104. Komórka węchowa:

a)posiada mikrokosmki zwrócone do światła jamy nosowej

b)jest neuronem dwubiegunowym

c)składa się z komórki nabłonkowej i zakończenia nagiego dendrytu

d)A, B

105..Przyporządkować prawidłowe typy kolagenu do miejsca występowania

1) I a)błony podstawne

2) II b)kości

3) III c)chrząstka szklista

4) IV d)chrząstka włóknista

5) VII e)zrąb szpiku

A. 1a, 2c, 5e

B. 3a, 4b, 2d

C. 2c, 3c, 4d

D. 3e, 1d, 5a

106.Wybierz prawdziwe stwierdzenie dotyczące układu limfatycznego:
a) zrąb wszystkich narządów limfatycznych za wyjątkiem grasicy tworzy tkanka (...) luźna
b)jednostką funkcjonalną grasicy jest grudka chłonna
c)tylko węzły chłonne zawierają żyłki zawłosowate o wysokim śródbłonku
d)tkanka nabłonkowa migdałków jest głównym miejscem przenikania antygenów

107.Który z wymienionych genów ma działanie proapoptyczne?

a)BCLXs

b)BCL2

c)BCLX1

d)MCL-1

spisane przez motłoch:

1. nabłonek płaski, błona Descementa jako mogąca się regenerować-

w pytaniu było coś o tym czy prawdą jest, że nabłonek przedni rogówki ma wybitne zdolności proliferacyjne i regeneruje się, ale też o tym czy tył rogówki pokrywa nabłonek płaski jednowarstwowy

2. nabłonek przejściowy :

a) wyściela miedniczki(to)

b) jest nabłonkiem wielowarstwowym walcowatym

3. kryptokępki :

a) limfocyty w błona podśluzowa w j.cienkim

b) błona śluzowa jelito cienkie i grube

c ) zawierają komórki M

d) limfocyty gamma delta w drogach oddechowych (to)

4. bariera krew - jajnik

a) błona biaława ...

b) osłonka przejrzysta, komórki ziarniste i cała reszta tałatajstwa dookoła komórki jajowej

c) naczynia w warstwie ziarnistej

d) brak poprawnej

co do bariery krew - jajnik to w wykładach znalazłam, że tworzą ją: śródbłonek naczyń krwionośnych, błona podstawna warstwy ziarnistej, kom. wieńca promienistego, wzgórka jajonośnego, osłonka przejrzysta

5. co wydziela estrogen:

a) kom. leydiga

b) kom. sertoliego (to, Saw str 543)

c) gonocyty

d) spermatocyty I rzędu

6. W uchu perylimfa krąży w następujących strukturach

a.łagiewce

b.schodach bębenka (to)

c.przewodzie endolimfatycznym

d.A i B

7.pytanie o kosmki czepne:

a) są wytworem płyty podstawowej części matczynej

b) są ciagle obmywane krwią matki

c) tworzą przegrody płyty

d) są utworzone głównie przez cytotrofoblast

8. mięsnie okoruchowe

a) mają mało mioglobiny

b) szybko się kurczą

c) wykorzystują zjawisko fosforylacji tlenowej

d) a i b (to)

9. miesien biały : duża siła skurczu, szybkie zmeczenie, dużo mioglobiny odpowiedz a i b.

( była też odp że ten typ włokien przeważa w mięśniu trójgłowym ramienia)

10. B-katenina -przedostając się do jądra osteoblastów inicjuje aktywność

a.c fos

b.kinaz ERK

c.osteprotegryny

d.czynników transkrypcyjnych LEF/TCF (to)

11. z jakiej tkanki wywodzi się nabłonek jajnika

a) endodermy

b) ektodermy z cewy nerwowej

c) ektodermy z grzebienia nerwowego

d) mezoderma (to)

12.Co indukuje rozwój miąższu grasicy?

a) hormon wzrostu (to)

b) hormony płciowe

c) hormony tarczycy

13. komórki macierzyste pluripotencjalne ...

14. fałsz o oku (chyba o nabłonku rogówki)

a) regeneruje się warstwa przednia => błona descementa (to)

15. Czas życia:

a) erytrocytów <3 miesiące

b) monocytów 10-12 dni

c) granulocytów kwasochłonnych kilka dni (to)

d) a b i c

16. anizocytoza dotyczy zmian:

a)barwliwosci

b) wielkości (to)

c) kształtu

17. z jakiej tkanki zbudowana jest błona biaława

a) tkanka wiotka

b) tkanka zbita (to)

c) tkanka galaretowata

d) tkanka (chyba) siateczkowata

18. gruczoły potowe, jak zbudowane i jak wydzielają

a). Ekrynowe, cewkowe, pojedyncze, odcinek wydzielniczy zwinięty kłębkowato (to)

b) Apokrynowe, proste , pęcherzykowate, rozgałęzione

c) Holokrynowe, szer światło, odc wydzielniczy zawiera kom jasne i ciemne

d) brak prawidłowej

19. jak działa hormon wzrostu

a) aktywuje kinazę JAK (to; Sawicki 139)

b) przez przekaźniki II rzędu

c) coś o fosfolipazach albo białkach G

20. jakie komórki mają receptor H2 dla histaminy w żołądku, odpowiedzi:

a) główne

b) okładzinowe (to)

c) śluzowe

d)endokrynowe

21. Co zawiera główne białko zasadowe - MBP, odp: eozynofile

22. jednostka parasinusoidalna :

a) wyłącznie hepatocyty

b) hepatocyty + fibroblasty

c) hepatocyty, kom Browicza Kupfera, Ito, śródbłonka (to) wykład

d) brak prawidłowej odp

23 twardówka cos o ochronie przed UV

24. Komórki Sertolego:

a) hamują działanie FSH

b) cos o wydzielaniu testosteronu,ze pobudzaja

c) tworza bariere krew-jadro

d) a,b,c (to)

25. Pierwszą warstwą skóry barwiącą się zasadochłonnie i wykazującą cechy apoptozy jest:

a) warstwa kolczysta

b) w. ziarnista (to)

c) w.jasna

d) w. podstawna?

26. komórki rozrodcze w nadnerczu znajdują się w:

a) części zewn warstwy pasmowatej

b) cz wewn warstwy kłębkowatej (to -> ostry i sawik)

c) warstwie siatkowatej

d) w tkance łącznej rdzenia ? gdzieś tam :)

27. za cukrzycę typu młodzieńczego odpowiedzialne jest:

a) zniszczenie komórek B trzustki (to)

b) nadmierna aktywność komórek A trzustki

c) insulinooporność tkanek obwodowych

d)

28. sygnałem do wydzielenia reniny jest:

a) zmniejszenie filtracji kłebuszkowej (to)

b) zwiększenie ciśnienia krwi

c) zwiększenie stęż Na w czesci kretej kanalika dystalnego

d) brak poprawnej

29. Komórki barwnikooporne przysadki- wybierz zdanie fałszywe

a)mają liczne wypustki którymi się łączą

b) występują wyłącznie w części przedniej przysadki

c) jest ich 20% ze wszystkich komórek przysadki gruczołowej (to)

d) mają charakter komórek macierzystych

30. Metda Massona- Lllie uwidacznia:

a) kolagen na niebiesko (to)

b) kolagen na różowo-fioletowo

c) nerwy na zielono-niebiesko

d) miesnie..

31. Jakie białko niekolagenowe jest niezbędne do zablokowania aktywności osteoblastów:

a) osteoprotegryna (to)

b) osteonektyna

c) osteokalcyna

d) interferon B

32. Kapilary o ścianie ciągłej występują

a) w oun (to)

b) w nerce

c) w wątrobie

d) w kosmkach jelitowych

33. Które komórki nie biorą udziału w tworzeniu bariery krew- siatkówka:

a) komórki barwnikowe

b) komórki poziome (to)

c) komórki glejowe siatkówki

d) komórki śródbłonka kapilar (chyba tak to szło)

34. spojówka jest pokryta nabłonkiem:

a) wielowarstwowym walcowatym (to)

b) jednowarstwowym płaskim

c) jednowarstwowym walcowatym

35. Przyporządkuj rodzaj tkanki do struktury: DLA MNIE TO BYŁO KONTROWERSYJNE!

ścięgno- zrąb narządów limfatycznych- pępowina

a) tkanka zbita o układzie regularnym, luźna, galaretowata

potem wymieszanie po kolei z tkanką o ukł nieregularnym, siateczkowatą

b) zbita o ukl regularnym, siateczkowata, pochodzenia mezenchymatycznego

d) brak poprawnej odp (to)

36. Białka które prowadzą komórki mezenchymy na szlak różnicowania w preproosteoblasty a potem w osteoblasty to:

a) BMP

b) IGF1

c) PDGF (to)

d) ?

37. Omięsna

a) nazywana jest powięzią mięśnia

b). tkanka zbita otaczajaca caly mięsień

c) tkanka zbita otaczaca pęczki włókiem mięśniowych (to)

d) A i B

38. Pytanie o trąbkę słuchową

a) zbudowana z kosci,chrzastki włoknistej,szklistej

b) bliżej ujścia do jamy nosowo-gardłowej ma w błonie śluzowej gruczoły śluzowe

c) wyslana nablonkiem migawkowym z kom kubkowymi (to)

39. Procesy bliznowacenia przeważają nad procesami regeneracji w:

a) tkance kostnej

b) mięsniach prążkowanych(to)

c) nabłonkach

d) mięsniach gładkich

40. Wskazac poprawna odpowiedz dotyczaca komorek neurogleju (pyt 79 ze zdjec):

a. astrocyty protoplazmatyczne posiadaja w cytoplazmie kwaśne włókienkowe bialko glejowe (to)

b. ependymocyty to kom szescienne wyposazone w stereocylia

c. oligodendrocyty wyst glownie w istocie szarej OUN

d. komorki mezogleju, czyli amficyty posiadaja liczne wypustki

41. oligodendrocyty:

a. w istocie szarej mózgu;

b. budują graniczną błonę glejową

42. mesothelium - tworzy opłucną, otrzewną i wysciela jamy ciala

43. coś z białkiem GFAP w gleju

44. białko IAP:

a. hamuje aktywnosc prokaspazy

b. cos o wplywie na apoptoze chyba

45. pytanie o ependyme; jedna z odpowiedzi bylo ze jej komorki maja stereocylia

46.Przestrzeń Dissego - gdzie jest?

-między powierzchnią hepatocytu a ścianą zatoki

47.Przestrzeń chłonna Malla - skąd spływa chłonka? z przestrzeni okolozatokowej Dissego (poprzez kanały utworzone przez penetrujace z przestrzeni wrotnej fibryle kolagenowe)

48. czy produkcja kacytoniny przez k-ki C w tarczycy jest zależna od TSH?

49. gdzie występuja połączenia jamiste?

a.jamie nosowej i lechtaczce

b. skorze opuszek palcow

c.mozgu i praciu

d. A i C (to)

50. Gdzie wędrują komórki macierzyste w OUN? do wyboru byly: wzgorze, prazkowie, opuszka wechowa (to) i cos tam jeszcze

51. Migrujące komórki w procesie neurogenezy(coś w ten deseń) zasiedlają opuszkę węchową, po za tym w odpowiedziach prążkowie

52. gdzie wystepuje blona podluzowa?

a. podniebienie miekkie (to)

b. warga

c. pecherzyk zolciowy

53. Włókna kolagenowe typu I i III wydzielają:

a. lipocyty (to)

b. kom. ziarnikowe

c. mastocyty

54. Warstwa czynnościowa błony śluzowej macicy w fazie proliferacyjnej:

a. ulega epitelializacji z gruczolow (to)

b. tetnice proste ulegaja spiralizacji

55. Kubek smakowy to:

a. przeksztalcona komorka nablonkowa przystosowana do pelnienia swojej funkcji (to)

b. neuron dwubiegunowy

c. neuron wielobiegunowy

56. gdzie są receptory dla T3 i T4?

a.mitochodnrium

b.jądro (to)

c.błona kom

d.wszystkie

57. pęcherzyk zólciowy: gruczoły cewkowo-pęcherzykowe w okolicy szyjki wydzielają śluz

58. Pytanie o odźwiernik

a. jest pokryty blona surowicza

b.charakteryzuje sie najwyzszymi/najnizszymi pólkami (sa tu b glebokie dolki wiec przez analogie polka powinny byc wysokie)

c.

d. ABC to poprawne

59. TGF beta steruje nastepujacymi procesami:

a. namnażaniem preproosteoblastów i hamowaniem osteoklastogenezy (to)

b. stymuluje rozwoj naczyn krwionosnych znajdujacych sie w podlozu mezenchymatycznym (?)...

c. jest odpowiedzialny za odroznicowanie osteoblastow

d. uaktywnia procesy zapalne

60. W ktorej czesci pluc jest wydzielana chymaza (srodblonek, pneumocyty... ?) - > mastocyty???

61. W ktorym tygodniu protymocyty z watroby zasiedlaja grasice?

a. przed siódmym tygodniem zycia plodowego(to)

b. po siódmym tyg. ż.p.

c. po urodzeniu

d. w dojrzewaniu plc.

62. Kore z wymienionych struktur wlokien miesniowych poprzecznie prazkowanych szkieletowych sa odpowiedzialne za magazynowanie wapnia?

a. lizosomy

b. peroksysomy

c. proteasomy

d. siateczka sarkoplazmatyczna (to)

63. STH współdziała z IGF1 i IGF2 regulując aktywność

a. osteoklastów(tylko ta odp widoczna)

nie widać reszty odpowiedzi ale z wykładu wynika że regulują aktywność preosteoblastu

czyli pośrednio osteoblastów... według klucza ma być odpowiedz d, wiec jak cos to zaznaczac d

64.Komórki z migawkowym nabłonkiem walcowatym (dokładnie ciężko odczytać) - poprawna odpowiedź kanaliki odprowadzające jądra

65. było jeszcze jedno pytanie do jednostki parasinusoidalnej, jaka komórka ją nadzoruje -> Browicz

66. funkcje receptoryczne nabł drog oddechowych pelnia komórki:

a) urzesione

b)szczoteczkowe (to)

c)dokrewne

d)langerhansa

67. receptor dla komórek macierzystych ??????

a)GFAP

b)tis21

c)DCX

e)CD24

68. pytanie o apoptosom- kompleks enzymów...

69. prawidłowe o regulacji aktywności tkanki kostnej- osteoblasty produkują m-csf wpływający na powstawanie....

pierdoly:

3. kryptokępki :

a) limfocyty w błona podśluzowa w j.cienkim

b) błona śluzowa jelito cienkie i grube

c ) zawierają komórki M

d) limfocyty gamma delta w drogach oddechowych (to)

67. receptor dla komórek macierzystych ??????

a)GFAP

b)tis21

c)DCX

e)CD24


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
IMMUNOLOGIA 12 II TERMIN
MIKROBIOLOGIA – egzamin 09 II termin (11 09 2009r )
CHOROBY WEWNĘTRZNE GIEŁDA EGZAMIN 12 2013 I TERMIN
Egzamin 2010 II termin id 151839
Egzamin z logiki, II termin, 6 września 2005, dodatkowe
Egzamin z logiki, II termin, 6 września 2005
Egzamin z logiki, II termin, 6 września 2005, dodatkowe
Egzamin 10 II termin
egzamin 12 anatomia termin 1
Egzamin 14 I i II termin
Egzamin z logiki, II termin, 6 września 2005
ZAKAŹNE – egzamin 12 r , pytania z I terminu
IMMUNOLOGIA 12 II TERMIN
Interna egzamin 2009 II termin[1]
Egzamin z Konstrukcji Sprężonych KBI IV II termin 12.02.2007, KSP, egzamin
Egzamin 12 lutego 2014 II termin WIiTCH
EGZAMIN Z ROZRODU PSÓW I KOTÓW II termin wrzesień 12 r

więcej podobnych podstron