Wiszniowski,planowanie przestrzenne, Polityka przestrzenna

Polityka przestrzenna jest to dążenie do planowego rozmieszczenia ludności, funkcji bytu społecznego w przestrzeni i kształtowanie systemu infrastruktury.

Zasada konerencji lokalnej:

Komponenty polityki przestrzennej:

Etapy polityki przestrzennej:

  1. diagnoza

  2. prognostyczny – wyznaczanie kierunków rozwoju, identyfikowanie problemów

Polityka przestrzenna → długookresowa

Cele polityki przestrzennej:

  1. ekonomiczne – związane z racjonalnością wykorzystania przestrzeni, jak najmniejsze wykorzystanie kosztów alternatywnych działalności (korzyści, koszty, które można by było osiągnąć w wyniku innej działalności)

  2. społeczne – zapewnienie prawidłowych warunków życia (np. zmniejszenie bezrobocia, poprawa warunków przestrzeni infrastruktury). Czym powinna się zająć polityka przestrzenna? Jakie zadania powinna prowadzić:

  1. ekologiczne – wszelkie działania związane z zapobieganiem zanieczyszczeniom środowiska, z formami ochrony

Otuliny powietrzne – przestrzenie puste między zabudowaniami na terenie miast.

Instrumenty polityki przestrzennej.

Instrument – prawem dopuszczona metoda lub sposób w jaki podmioty wykorzystujące te instrumenty oddziałują na inną grupę podmiotów dla realizacji własnych celów.

Podział instrumentów ze względu na nadawcę:

Podział instrumentów ze względu na zasięg oddziaływania:

Podział instrumentów ze względu na rodzaj ( podział rodzajowy):

Główny cel polityki przestrzennej:

Horyzonty ładu przestrzennego:

Rodzaje:

Przyczyny zaburzenia ładu przestrzennego:


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Wiszniowski,planowanie przestrzenne, Kierunki zagospodarowania
Wiszniowski,planowanie przestrzenne, ustawy
Wiszniowski,planowanie przestrzenne, Gospodarka przestrzenna
Wiszniowski,planowanie przestrzenne, Planowanie przestrzenne
Wiszniowski,planowanie przestrzenne, Kierunki zagospodarowania
planowanie przestrzenne a polityka
Planowanie przestrzenne jest głównym instrumentem polityki przestrzennej, LICENCJAT - RYBNIK, SEMEST
sci±ga III, Planowanie przestrzenne
PRL Przytyk-poprawiony, Planowanie przestrzenne
Planowanie przestrzenne wykłady
sciaga planowanie, planowanie przestrzenne
Przestrzeń, Planowanie przestrzenne
Planowanie przestrzenne wykłady
cw zakres KMB, OŚ, sem II 1 SOWiG, Planowanie Przestrzenne
planowanie przestrzenna, urbanistyka
Planowanie przestrzenne ściąga

więcej podobnych podstron