cw zakres KMB, OŚ, sem II 1 SOWiG, Planowanie Przestrzenne


Zakres ćwiczenia semestralnego z przedmiotu Planowanie przestrzenne

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Śląska

rok akad. 2012/2013

Ćwiczenie składa się z 3 punktów.

Ostateczne oddanie w formie pliku zszytych kartek A4 i A3. Poszczególne części oddawane na kolejnych zajęciach.

Okładka: Imię, nazwisko, grupa dziekańska, rok akademicki 2012/2013, wytyczne odnośnie formy oddania - Patrz załącznik!

Punkt 1 - „problem środowiskowy” - 1 do 3 stron A4

Przedstawianie wybranego aktualnego problemu związanego z ochroną środowiska w kontekście planowania przestrzennego - na podstawie własnych obserwacji, informacji prasowych, Internetu, folderów informacyjnych gmin oraz analizy zakresu Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego.

Przedstawienie informacji tekstowe (opis) i graficzne (zdjęcia, mapa). Prezentacja zagadnienia na forum.

Punkt 2 - analiza dokumentów planistycznych - 4 x 1 do 3 stron, w sumie 4-12 stron A4

Wybór (kopia, wydruk) zapisów dokumentów planistycznych w różnych skalach dotyczących ochrony środowiska plus podsumowanie na osobnej kartce.

2.1 Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, dostępna m.in. na www.funduszestrukturalne.gov.pl/informator/npr2/dokumenty%20strategiczne/kpzk.pdf

2.2. Plan Zagospodarowania przestrzennego Województwa, np. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego na www.silesia-region.pl/przest_plan/pzpws

2.3. Program Ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju

lub inne strategie czy dokumenty odnośnie naszej gminy

2.4. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy dla dowolnej gminy (np. dla swojego miasta).

Z przedstawionych dokumentów należy wypisać wytyczne związane z naszym projektem (zaznaczyć markerem na kopii dokumentu, plus na osobnej kartce a4 przedstawić zestawienie wszystkich wytycznych, czyli podsumowanie analizy dokumentów). Przy prezentacji dokumentów zawsze podać tytuł dokumentu, rozdział, stronę oraz źródło.

Punkt 3 - ćwiczenie projektowe - 3 x A3 + 1 lub 2 x A4

3.1 kopia fragmentu planu miasta z zaznaczonym terenem opracowania uzgodnionym na ćwiczeniach

3.2. Analiza sposobu zagospodarowania terenów o różnym przeznaczeniu/sposobie zagospodarowania w konwencji graficznej planu miejscowego, dla zaznaczonego obszaru, powiększonego do skali ok. 1:5000, 1:2000 (A3 lub A4). Linie rozgraniczające, oznaczenie literowe obszarów, szraf, granica opracowania, legenda + ew. inne oznaczenia.

3.3. Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (na kalce nałożonej na powyższy rysunek) uwzględniający rozwiązanie problemu związanego z ochroną środowiska wybranego na początku zajęć.

3.4. Propozycja sformułowania tekstowego wytycznych do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego związanych z ochroną środowiska (Na podstawie rozdziałów istniejących MPZP: 1. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - ok. 1 strona A4; 2. Zasady zagospodarowania przestrzennego (zakazy, nakazy i dopuszczenia - ok. 3 strony A4).

………………………………………………………

imię, nazwisko

……………………………….

grupa dziekańska

………………………............

data oddania (wpisuje prowadzący)

rok akademicki 2012/2013

Ćwiczenie semestralne z przedmiotu

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Wydział ............................................................

Kierunek ...........................................................

Tematyka opracowania

................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................

UWAGA! STRONĘ TYTUŁOWĄ NALEŻY UZUPEŁNIĆ W EDYTORZE TEKSTÓW I WYDRUKOWAĆ, CAŁOŚĆ OPRACOWANIA - WSZYSTKIE 3 PUNKTY NALEŻY SPIĄĆ W ODPOWIEDNIEJ KOLEJNOŚCI W SPOSÓB UMOŻLIWIAJĄCY PORÓWNANIE PKT 3.2 I 3.3 BEZ KONIECZNOŚCI ROZPINANIA PROJEKTU LUB WYCIĄGANIA PROJEKTU Z KOSZULKI.

GOTOWY PROJEKT MA PREZENTOWAĆ SCHEMAT POSTĘPOWANIA:

  1. dostrzegamy problem (zjawisko szkodliwe dla środowiska)

  2. zastanawiamy się jak go rozwiązać

  3. poznajemy narzędzia planistyczne

  4. poznajemy system planowania przestrzennego

  5. rozwiązujemy problem profesjonalnie przy użyciu narzędzi z zakresu planowania miejscowegoWyszukiwarka

Podobne podstrony:
oznaczenia KMB m, OŚ, sem II 1 SOWiG, Planowanie Przestrzenne
Plan ćwiczeń 2012-13, OŚ, sem II 1 SOWiG, Planowanie Przestrzenne
u.1066-06, OŚ, sem II 1 SOWiG, Planowanie Przestrzenne
MPZP Rybnik, OŚ, sem II 1 SOWiG, Planowanie Przestrzenne
test na inteligencję emocjonalną, OŚ, sem II 1 SOWiG, Negocjacje, testy
techniki sterowania przebiegiem, OŚ, sem II 1 SOWiG, Negocjacje
Akwakompleksy metali, OŚ, sem II 2 SOWiG, Chemia Środowiska, Seminarium ChŚ
Załącznik A4-Oświadczenie Wnioskodawcy, OŚ, sem II 1 SOWiG, Systemy Finansowania Ochrony Środowiska
WNIOSEK C1 , OŚ, sem II 1 SOWiG, Systemy Finansowania Ochrony Środowiska w Polsce, Projekt SFOŚwP
Chemia fizyczna - wykad 5, OŚ, sem II 1 SOWiG, Chemia Fizyczna
Wykaz załączników - B2 kanalizacja, OŚ, sem II 1 SOWiG, Systemy Finansowania Ochrony Środowiska w Po
Ćwiczenie semestr letni 2013 - 2014 2, OŚ, sem II 2 SOWiG, Systemy Finansowania Ochrony Środowiska w
Test kreatywności, OŚ, sem II 1 SOWiG, Negocjacje, testy
informacja, OŚ, sem II 1 SOWiG, Systemy Finansowania Ochrony Środowiska w Polsce, Projekt SFOŚwP
opisy do testów, OŚ, sem II 1 SOWiG, Negocjacje, testy
PwOŚ 18.03.2013, OŚ, sem II 1 SOWiG, Pomiary w Ochronie Środowiska
Chemia fizyczna - Loska, OŚ, sem II 1 SOWiG, Chemia Fizyczna, ChF laboratoria
Formularz Pp2, OŚ, sem II 1 SOWiG, Systemy Finansowania Ochrony Środowiska w Polsce, Projekt SFOŚwP
konflikt i style neg, OŚ, sem II 1 SOWiG, Negocjacje

więcej podobnych podstron