biochemia pytania na egz

CUKRY

1. Co oznacza pojęcie anomery w nomenklaturze cukrów, wyjaśnij to na przykładzie

2. Narysować dowolną parę enancjomerów, epimerów, anomerów, ketozy i aldozy. Zaznaczyć część która o tym świadczy

3. Różnice pomiędzy skrobią i celulozą oraz celulozą i glikogenem.
KWASY NUKLEINOWE

1. Schemat budowy tRNA i miejsca funkcjonalne. Rola i lokalizacja subkomórek tRNA.

2. Wymień 2 główne struktury II-rzedowe i w punktach przedstaw najważniejsze różnice ich budowy

3. Struktura I, III, IV –rzędowa białek.

4.Narysuj wzór, podaj nazwę dowolnego rybonukleotydu pirymidynowego, wskaz i podaj nazwy wszystkich wiązań.

5. Co to kod genetyczny, wyjaśnij, dlaczego jest trójkowy i zdegenerowany.

6. Różnice pomiędzy DNA, a RNA. Narysować te struktury i nazwać (chodzi tu o rybozę, deoksyrybozę, U i T)

7. Transkrypcja, replikacja i translacja. Podobieństwa i różnice.

8. Na czym polega aktywacja aminokwasu w procesie translacji? Reakcje zachodzące podczas tego procesu.
ENZYMY
1. Szlak metaboliczny, w którym funkcjonuje dehydrogenaza bursztynianowa? Napisz równanie reakcji katalizowanej przez ten enzym i podaj, do jakiej klasy enzymów należy.

2. Pojęcia energia aktywacji, katalizator, koenzym, katal

3. Stała Michaelisa wynosi dla A- 10-5, B- 5*10-5, który enzym posiada wyższe powinowactwo do substratu, dlaczego? Przedstaw graficznie jak zmienia sie szybkość reakcji w zależności od stężenia substratu dla obu enzymów- wykres

4. Metody hamowania aktywności enzymów - 3.

5. Zasada Michaelisa - Menten. Opisać, narysować wykres, podać wzór.

6. Dorysować linię na wykresie - inhibicja kompetycyjna i niekompetycyjna. Jak zmienia się Km i Vmax i dlaczego?

7. Przedstaw podział enzymów na klasy. Co jest kryterium podziału?

8. Podaj nazwę i wzór dowolnego koenzymu oksydoreduktaz. (bch2013 - aminotransferaz)

9. Reakcja katalizowana przez dehydrogenazę bursztynianową ulega hamowaniu po dodaniu malonianu. K dla enzymu wzrasta, ale Vmax nie zmienia się. Jaki to jest typ inhibicji? Uzasadnij odpowiedź i przedstaw graficznie zależność szybkości reakcji bez malonianu i w obecności malonianu.

5. Narysuj wzór zredukowanej cząsteczki NAD, jakie funkcje pełni ten enzym?

BIAŁKA

1. W podanym peptydzie Arg-Glu-Thr-Val-Asp-Ile-Ser-Ala wypisz: aminokwasy niepolarne, kwaśne i zasadowe.

2. Spośród aminokwasów: Ser, Lys, Ala, Phe, Asp, Cys, Thr, Tyr podaj pary, między którymi tworzą się: wiązania kowalencyjne, jonowe, hydrofobowe, mostki disiarczkowe, wodorowe

3. Stężenie białka jest uwarunkowane jedynie przez jego sekwencję aminokwasów. Czy białko, w którym metodami inżynieryjnymi odwrócono kolejność ułożenia wszystkich aminokwasów będzie miało tę samą strukturę przestrzenną, co białko wyjściowe? Uzasadnij odpowiedź

AMINOKWASY

1. Jak połączone są aminokwasy w łańcuchu białkowym? Przedstaw to na podstawie 2 dowolnych aminokwasów podaj wiązania i jego cechy charakterystyczne.

2. Narysować serynę w środowisku o pH = 7. Opisać punkt izoelektryczny. Były podane wartości pKa 1=8 i pKa 2=4 grup funkcyjnych seryny. Jeśli roztwór ma takie samo pH, co pI aminokwasu przeważa forma obojętna. Który jon tego aminokwasu będzie przeważał w roztworze o pH=9 ? Narysować jego wzór i obliczyć wartość pI tego aminokwasu.
~pI=(pKa1-pKa2)/2 pI=6, przeważa anion

3. Narysować wiązanie dipepeptydu. Tryptofan + Lizyna. Opisać, czym charakteryzuje się wiązanie peptydowe.

METABOLIZM

1. Typ fosforylacji w cyklu kwasu cytrynowego (cykl Krebsa). Napisz właściwe równanie reakcji i podaj skąd pochodzi energia konieczna do syntezy ATP w tej reakcji.

2. Fosforylacje substratowa, oksydacyjna i fotofosforylacja, czym się różnią, Napisać wszystkie reakcje fosforylacji substratowej, porównać chyba z oksydacyjną i napisać, w jakim szlaku substratowa występuje- chodzi o glikolize i cykl Krebsa.

3. Gdzie zachodzi i na czym polega aktywacja kwasów tłuszczowych? Równanie reakcji. Napisz równania tej reakcji uzupełnij reakcje mirystylo-CoA+FAD+.........+H2O+..........----->..........+FADH2+.........+acetyloCoA, ile cykli beta-oksydacji musi sie odbyć, aby łańcuch mirystoiloCoA został całkowicie utleniony, oblicz całkowitą liczbę cząsteczek ATP które powstają w wyniku całego utlenienia kwasu mirystynowego, podaj objaśnienia obliczeń.
Dlaczego podczas rozpadu kwasów tłuszczowych nie jest wymagana obecność tlenu?

4. Wyjaśnij, dlaczego utl NADH+H+ daje o 1 cząsteczkę ATP więcej niż utlenianie FADH2

5. Jakie znaczenie w procesie oddychania komórkowego ma transport elementów w łańcuchu oddechowym?

6. Podczas fazy jasnej fotosyntezy, pod wpływem światła wchłanianego przez barwniki fotosyntetyczne zostaje uruchomiony transport elektronów. Co jest ich pierwotnym źródłem, a co ostatecznym akceptorem?

7. Ogólne równanie fotosyntezy i skąd pochodzi tlen, który powstaje w tym procesie?

8. Narysuj wzór ATP i wytłumacz, co oznacza ze zawiera wiązanie wysokoenergetyczne, wymień funkcje, jakie pełni w komórce z utleniania glukozy w warunkach beztlenowych? Odpowiedź uzasadnij.

9. Jaki szlak przedstawiony jest na schemacie? Podaj nazwę związku wyjściowego i produktów końcowych, wstaw brakujące nazwy (tam bya chyba glikoliza)

10. Przy pomocy właściwych równań reakcji przedstaw dalsze losy produktów szlaku glikolizy w warunkach beztlenowych.

11. Porównaj zysk energetyczny z utleniania glukozy w warunkach beztl. i tlenowych i wyjaśnij odpowiedz

12. Wyjaśnij, dlaczego komórki drożdży rosną w nieobecności tlenu nie mogą odrzucić pirogronianu, jako produktu badanego. podaj nazwę produktu, który będzie gromadził sie w kom. niezdolnych do..... etanolu w procesie fermentacji.

13. Kiedy fotosynteza przez PS I prowadzi do użytku ATP zamiast NADPH? Zilustruj to przy pomocy właściwych schematu? Jaki jest to typ fosforylacji?

14. Herbicyd DLMU zaburza wydzielanie H podczas fotosyntezy, czy związek ten może mięć wpływ na zależność roślin do przeprowadzania fotosyntezy cyklicznej? Odpowiedz wyjaśnij

15. Czym różni się fosforylacja substratowa od fotofosforylacji. Podaj przykład szlaku, w którym występują.

16. Funkcje NAD, FAD i CoA. Podaj pełne nazwy, wzory , funkcje oraz wspólną część dla tych cząsteczek.

17. Do uzupełnienia schemat glikolizy.(wpisać substraty i produkty). Schemat nie był cały, trzeba było wypisać tylko najważniejsze reakcje. Jaki zwiazek jest potrzebny do zachowania ciągłosci glikolizy. Dlaczego? Podaj reakcje. Na jakim etapie zakończy się proces, jeżeli tego związku zabraknie i napisać, jaki związek będzie się kumulował jak glikoza zakończy się na tym etapie. Co jest konieczne, aby została zachowana ciągłość glikolizy? Wyjaśnić dlaczego i napisać równanie reakcji.

13. cykl cytrynianowy (?), typy fosforylacji, dekarboksylacja, redukcja NAD+ i FAD

B-CH 2013

1. Dlaczego podczas wysiłku fizycznego glukoza może być zużywana i jednocześnie syntetyzowana?

2. Koenzym aminotransferaz. Do jakiej klasy należą aminotransferazy i jakie grupy przenoszą.

3.


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
,układy elektroniczne, pytania na egz
Budownictwo opracowane pytania na egz z wykładów (2012)
opracowane pytania na egz ustny IWE
pytania na egz.z anatomii, Pielęgniarstwo licencjat cm umk, I rok, Anatomia giełdy egzamin cm umk
Pytania na egz z Ekonomiki, OPRACOWANIE PYTAŃ NA EGZAMIN
Pytania na egz
Pytania na egz z inżynierii materiałów
Pytania na egz HLB-Limon-opracowania, Filologia angielska, HLB
58, V ROK, TPL III - Dolinska, pytania na egz
Pytania na egz pr ue WSGK
OPRACOWANE PYTANIA NA EGZ NIERUCHOMOSCI
pytania na egz od judyty
Budownictwo opracowane pytania na egz z wykładów (2012)
Biochemia pytania na egzamin, Biologia SGGW lic, Biochemia
pytania na egz od em 2, psychologia moje
opracowane pytania na egz kpw
pytania na egz (stare)
finanse - pytania na egz, Studia, Finanse i Rachunkowość

więcej podobnych podstron