Wiszniowski,planowanie przestrzenne, Kierunki zagospodarowania

Kierunki zagospodarowania – wskazuję w jakim kierunku ma zmierzać planowanie i zagospodarowanie na danym terenie.

Art. 9 – 13.

Stadium uwarunkowań jest obowiązkowe dla każdej gminy. Stadium opracowuje się tylko dla całej gminy. Natomiast miejscowy plan zagospodarowania fragmentu mogą być sporządzone. Nie może być niezgodności między studium uwarunkowań a planami zagospodarowań. Studium nie jest aktem planu miejscowego tj. nie można na jego podstawie wydawać zezwoleń na budowę.

Potrzeby i możliwości rozwoju gminy – wynikają z dokumentów strategicznych, określają one cele, misje, priorytety dla rozwoju gminy.

Studium zawiera:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 28 kwietnia 2004 w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań kierunku zagospodarowania przestrzennego gminy.

Procedura uchwalania.

Atr.11 – bardzo zbliżony do procedury miejscowego planu zagospodarowania.

Plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego:

MPZP = plan lokalny:

Art.36, 37.

Mowa o sytuacji, gdy użytkowanie naszą własnością jest utrudnione lub niemożliwe. Wyjście z sytuacji opisuje art.36, gdzie wymieniono do czego ma prawo własności w wyżej opisanej sytuacji.

Wartość nieruchomości spada gdy:

Właściciel może domagać się odszkodowania jeżeli wartość działki spadnie. Jeżeli nie skorzystał z tych wariantów z art. 36 i sprzedał działkę w ciągu 5 lat może domagać się zwrotu wartości przed zmianą planu a wartości po zmianie planu.

Opłata planistyczna – art. 10:

Planowanie na szczeblu wojewódzkim.

Strategia Rozwoju Regionalnego:

Kto decyduje co dany plan zawiera – art.39, organ ustawodawczy – sejmik wojewódzki.

Przedmiot planu – to wszystko, co uwzględnia plan.


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Wiszniowski,planowanie przestrzenne, ustawy
Wiszniowski,planowanie przestrzenne, Polityka przestrzenna
Wiszniowski,planowanie przestrzenne, Gospodarka przestrzenna
Wiszniowski,planowanie przestrzenne, Planowanie przestrzenne
konspekt planowanie i zagospodarowanie 3, planowanie przestrzenne
Ustawa o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym, 27.03.2003
Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzenn, urbanistyka
architektura, Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzenn, Studium uwarunkowań i ki
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 stycznia 2004 r w sprawie zakresu projektu studium
Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzenn
sci±ga III, Planowanie przestrzenne
PRL Przytyk-poprawiony, Planowanie przestrzenne
baza materialna W4, zagospodarowanie przestrzenne, wykłady zagospodarowanie
Planowanie przestrzenne wykłady
sciaga planowanie, planowanie przestrzenne
Przestrzeń, Planowanie przestrzenne

więcej podobnych podstron