planowanie przestrzenne wykład


TEORIA PLANOWANIA W NAUCE EKONOMI - geneza i istota planów zagospodarowania przestrzennego.

Specyfika i ułomności (niesprawności) mechanizmów rynkowych w zakresie alokacji, zasobów gruntu (ziemi) - planowanie przestrzenne jako narzędzie korygowania wad i ułomności mechanizmów rynkowych.

Specyfika i ułomności (wady) mechanizmów rynkowych w gospodarce przestrzennej- powody planowego zagospodarowania przestrzennego:

 1. Przestrzeń jest dobrem ograniczonym:

 1. Brak rynkowej wyceny dóbr wolnych i publicznych oraz brak czytelnie określonych praw własności (w odniesieniu do przestrzeni publicznej i obszaru otwartego/wolnego dostępu:

 1. Efekty zewnętrzne - źródło konfliktów społecznych- sprzeczność funkcji w ograniczonej przestrzeni (związane z gospodarowaniem przestrzenią):

 1. Konieczność dostarczenia dóbr publicznych i potrzeba ochrony interesów publicznych.

 1. Kontrola, koordynacja rozwoju miast jako złożonych systemów osadniczych.

 1. Kształtowanie systemu wartości społecznych.

Planowanie przestrzenne jest:

Planowanie jest formą interweniowania w … programy rynkowe, tam gdzie mamy do czynienia z jakimiś szczególnymi uwarunkowania funkcjonowania konkretnego rynku, np.

Planowanie jest wiec teorią wyjaśniającą powody/przesłanki interwencji w rynek, cele, metody, procedury, miejsce w procesie sterowania rozwojem przez państwo.

Planowanie jest etapem procesu zarządzania.

PLANOWANIE PRZESTRZENNE NA TLE INNYCH NAUK (podstawowe pojęcia)

Ekonomiczne funkcje państwa:

Ułomność państwa- omawia je głównie tzw. teoria wyboru publicznego/ekonomiczna teoria polityki/nowa ekonomia polityczna:

Państwo powinno interweniować jedynie wtedy, gdy podjęte przez niego formy oddziaływania będą mniej kosztowne od oddziaływania mechanizmu rynkowego.

Gospodarka przestrzenna- całokształt działania człowieka w zakresie przestrzennego zagospodarowania i użytkowania gruntów. Składają się na nią działalności:

Gospodarka przestrzenna jest spokrewniona z dyscyplinami geograficzną, ekonomiczną i planowaniem przestrzennym.

Gospodarka ekonomiczna- nauka podstawowa, daje opis i wyjaśnienie pewnych zjawisk:

Gospodarka przestrzenna ustala zasady racjonalnego wyboru:

Planowanie przestrzenne - dąży do ulepszenia istniejącego środowiska życia człowieka i jego komponentów przyrodniczych, technologicznych i społeczno-gospodarczych.

Aby osiągać swe cele, podmioty gospodarcze potrzebują terenów. W wyniku zajmowania poszczególnych działań przez podmioty i użytkowanie ich zgodnie z potrzebami, tworzy się określona struktura użytkowania terenu. Powinna być ona przedmiotem oceny z punktu widzenia ogółu społeczeństwa.

Należy pamiętać, że działalność poszczególnych podmiotów może niekorzystnie wpłynąć na interesy innych użytkowników.

W warunkach gospodarki rynkowej działalność podmiotów gospodarczych, nastawionych na zysk i osiąganie własnych celów, nie gwarantuje zachowania ładu przestrzennego i racjonalnego wykorzystania przestrzeni zgodnego z interesem społeczności zamieszkującej dany obszar. Za organizacją przestrzeni odpowiedzialne są władze administracyjne odpowiedniego szczebla. W tym celu władze prowadzą politykę przestrzenną.

GOSPODARKA - ogól procesów w systemie gospodarczym

(produkcja, podział, wymiana, konsumpcja)

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

POLITYKA PRZESTRZENNA

PLANOWANIE PRZESTRZENNE - podstawowy instrument polityki przestrzennej

Gospodarka przestrzenna - ogół procesów prowadzących do/oddziałujących na zagospodarowanie fizycznej przestrzeni (podmioty: publiczne,, prywatne, społeczne)

Polityka przestrzenna - celowe, świadome koszty zagospodarowania przestrzeni fizycznej przez podmiot publiczny przy pomocy instrumentów.

Obszar rzeczywistości/Gospodarka→Nauka, która go bada/ekonomia

Gospodarka→Regionalistyka

Przestrzenna→Geograficzna społeczno-ekonomiczna, fizyczna

NAUKI O GOSPODARCE PRZESTRZENNEJ

→regionalistyka

→geografia społeczno-ekonomiczna, fizyczna

→ekonomia: przestrzenna, regionalna, miejska

→nauki o zarządzaniu (w zakresie zarządzania publicznego)

→socjologia

→ekologia, sozologia

Polityka przestrzenna→Jak wyżej + politologia

→Planowanie zagospodarowania przestrzennego→Teoria planowania (w ramach ekonomii) →Urbanistyka

→Nauki o zarządzaniu

Planowanie przestrzenne - podstawowy instrument polityki przestrzennej

Polityka przestrzenna - [SZEROKIE UJĘCIE] jej przedmiotem jest przestrzenny aspekt wszelkiej działalności ludzkiej, wszystkich procesów społeczno-gospodarczych.

Podmioty polityki przestrzennej:

Zadania polityki przestrzennej:

Planowanie przestrzenne - [WĄSKIE UJĘCIE] działania mające na celu rozmieszczenie ludzkości i funkcji oraz zagospodarowania i użytkowania terenu, czyli w praktyce lokalizowanie funkcji inwestycji.

Administracja rządowa i samorządowa jest odpowiedzialna za ład przestrzenny na zarządzanym przez siebie terenie, co jest zadaniem trudnym w warunkach gospodarki rynkowej. Władze muszą w taki sposób oddziaływać na podmioty aby one osiągając swe cele nie naruszały interesów całego społeczeństwa.

Planowanie przestrzenne - [WG. CHMIELEWSKI] dziadzina interdyscyplinarna

Zadaniem planowania przestrzennego jest racjonalne przekształcanie i zagospodarowywanie struktur przestrzennych.

W polityce planowanie przestrzenne występują w różnych formach i rodzajach planów, studiów planistycznych i koncepcji przestrzennych, które mają charakter wielo-tematyczny lub mono-tematyczny.

Planowanie przestrzenne oparte jest na zasadach prawnych.

Planowanie przestrzenne - [WG. SŁODCZYK] jest umiejętnością, wiedzą a zarazem procesem decyzyjnym, w którym obowiązkiem odpowiednim jest zbiór zasad i metod postępowania regulacyjnych relacje zachodzą pomiędzy podmiotem a przedmiotem zagospodarowania przestrzennego.

Rodzaje planowanie przestrzennego:

Podsystem planowania:

prognoza:

plan (ogólny):

program (bardziej szczegółowy zapis konkretnych działań):

W podsystemie planowania trafność prognozy rozwojowej programu rozwoju oraz planu rozwoju decydują o skuteczności polityki przestrzennej.

Planowanie przestrzenne - zorganizowana działalność ludzka, która będzie zmierzać do planowego zagospodarowania przestrzeni

Pojęcie to obejmuje:

Planowanie przestrzenne składa się z 2 aspektów:

Prakseologia - teoria sprawnego działania

Planowanie jest procesem prakseologicznej działalności człowieka, jest działaniem ciągłym. Efektem procesu planowania są określone dokumenty planistyczne.

Planowanie przestrzenne - proces planistyczny ma usprawniać funkcjonowanie gospodarki przestrzennej, w wyniku zatwierdzenia odpowiednich dokumentów.

Planowanie tworzy pewien system usprawniający funkcjonowanie rynku.

Planowanie przestrzenne ingeruje tam, gdzie nie ma sprawnego mechanizmu przestrzennej alokacji ludzkiej działalności.

Planowanie przestrzenne dotyczy wspólnego dobra jakim jest przestrzeń antropogeniczna i przyrodnicza.

Planowanie przestrzenne - jest narzędziem władzy publicznej służącym korekcie ułomności mechanizmu rynkowego w zakresie alokacji zasobów gruntu (ziemi) w sposób zgodny z celami społecznie formułowanymi w oparciu o paradygmaty trwałego i zrównoważonego rozwoju.

Planowanie przestrzenne - celowe, interwencyjne oddziaływanie państwa nastawione na korygowanie ułomności mechanizmu rynkowego w zakresie gospodarki gruntami, nieruchomościami. Interwencja sektora publicznego w mechanizmy rynkowe rządzące zagospodarowaniem przestrzeni odbywa się według pewnych reguł (zasad planowanie przestrzennego) oraz wykorzystaniu określonych instrumentów: planistycznych, ekonomicznych, prawa administracyjnego, informacyjnych i innych.

Planowanie przestrzenne:

Planowanie w sektorze publicznym może mieć charakter:

Najlepszą formą planowania jest planowanie zintegrowane, tzn. obejmujące charakterystyczne dla niego dziedziny.

Uspołecznienie programu planowania:

Likwidacja lub złagodzenie dyrektywnego charakterem planów. Plan musi być wyrazem woli lokalnej społeczności, a nie narzuconą przez władze formę zarządzenia.

Istota planowania w jednostkach terytorialnych (JT):

Wymienione typy planowania:

Zintegrowane plany rozwoju JT:

Formalne plany JT:

Inne obszary problemowe planowania w sektorze publicznym wchodzące w interakcje z planowania w JT:

Zarządzenie rozwojem miast [MARKOWSKI- rozdział Planowanie w sektorze publicznym]

Miejsce planowania w procesach zarządzania rozwojem JT:

Wybory o charakterze politycznym:

Wybory o charakterze strategicznym i prace planistyczne:

Działania operacyjne:

Cele polityki:

Strategia - świadomie obrany sposób prowadzenia określonych działań uwzględniający przyszłościową wizję, postawione cele, przyjęte zasady działania oraz biorący pod uwagę zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania funkcjonowania danej organizacji, np. jednostki terytorialnej.

Strategia rozwoju Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST) - jest to określenie długookresowych celów i zamierzeń, których realizacja doprowadzi do urzeczywistnienia przyjętych wizji (jest to pewien sposób działania).

Zasady strategii działania - koncentracja siły i środków na priorytetach.

Analiza SWOT/TOWS - jednościowa analiza strategiczna

Polega na ocenie wszystkich elementów stanu istniejącego, które zostały rozpoznane pod szczególnym kątem:

Analiza SWOT- analiza silnych i słabych stron:

Wewnętrzne:

S- silne strony

W- słabe strony

Zewnętrzne:

O- szanse

T- zagrożenia

Prowadzi ona do wybrania odpowiedniej strategii:

Strategia agresywna - stawia na mocne strony własnej gospodarki i wykorzystuje wszelkie nadarzające się okazje, szanse. [CHINY]

Strategia konserwatywna - wobec wyraźnych zagrożeń zewnętrznych … wszystkim używać silnych stron własnej gospodarki. [ROSJA]

Strategia konkurencyjna - wobec przewagi słabych stron własnej gospodarki liczyć głównie na zewnętrzne wspomaganie i szanse. [POLSKA]

Strategia defensywna - wobec słabości własnej gospodarki i zagrożeniem zewnętrznym głównie uwagę poświęcić sposobom przetrwania. [KUBA]

Analizę SWOT możemy podzielić na 3 części:

Polityka i jej wdrażanie jest to pewien ciąg działań obejmujący:

Ważne są:

Polityka składa się z 3 faz:

PLAN:

 1. Zamiar, zamysł, pomysł, projekt

 2. Program zadań i prac z dziedziny gospodarczej, kultur, itp. które mogą być wykonane w określonym czasie; porządek, rozkład zajęć lub czynności przewidzianych do wykonywania:

 1. Rysunek będący odwzorowaniem małego obszaru na płaszczyźnie poziomej(skala1:10000)

PROGRAM:

 1. Wykład pewnych założeń i wytycznych działań mającego to założenie realizować:

 1. Plan, układ zamierzonych czynności, prac.

 2. Program informacyjny

Program- najbardziej szczegółowy typ planu.

Funkcje planowania przestrzennego i planów zagospodarowania przestrzennego:

Zróżnicowany jest udział/rola poszczególnych funkcji na różnych szczeblach planowania.

Zasadnicze (pożądane) cechy planowanie przestrzennego:

antycypacja - przewidywanie przyszłości i dostosowanie planu do zachodzących zmian.

Zasady planowanie przestrzennego:

Wartości wysoko cenione:

Ład przestrzenny - stan zagospodarowanie przestrzennego odpowiadający wszystkim kryteriom: funkcjonalnym, estetycznym, społecznym, gospodarczym, technicznym i przyrodniczym. Uważany jest ogólnie za cel nadrzędny, do jakiego winny dążyć gospodarka przestrzenna zarówno w skali lokalnej, jak też regionalnej i krajowej.

[WG. PODOLAK] Określony w czasie i miejscu stan zagospodarowania przestrzennego.

Zasady planowania przestrzennego (Perysek wprowadził dodatkowe 4):

zasada pomocniczości - jednostki samorządowe podlegają jednostkom wyższego rzędu.

Pryncypia zagospodarowania przestrzennego - zasady zagospodarowania przestrzennego:

Paradygmat - zbiór wydzielanych czynników, które oddziałują w konkretny sposób, na obcym terenie, wymuszając przyjmowanie określonych rozwiązań strukturalnych w praktyce planowania przestrzennego.

Czynniki paradygmatu:

 1. Aktywność - zasada ekorozwoju- są to różne formy użytkowania terenu oraz prowadzona na tych terenach działalność gospodarcza (aktywność) wywołująca wzajemny wpływ na stałość.

 2. Chłonność- zdolność przyjęcia na dany teren określonych kategorii aktywności.

 3. Predyspozycje - które są określone przez właściwości terenu, przesądzając o jego przydatności dla danej działalności gospodarczej (użytkowanie terenu), czyli aktywności.

 4. Kontakty - zbiór relacji warunkujących funkcjonowanie na danym terenie danej aktywności gospodarczej (przepływ energii, materii i informacji).

 5. Konflikty czyli zbiór potencjalnych kolizji i zagrożeń funkcjonowania danych aktywności.

 6. Równowaga - określona przez zbiór warunków, jaki spełnić muszą odpowiednio sumowane wartości odnoszące się głównie do kontaktów i konfliktów.

 7. Preferencje przestrzenne użytkowników terenu, czyli ludności i podmiotów gospodarczych (także instytucji), różnicujące zagospodarowanie i zabudowanie konkretnego obszaru, często uzależnione od predyspozycji (terenu).

 8. Styl, czyli kulturowo uwarunkowane schematy rozwiązań przestrzennych, którym przypisuje się niekiedy autonomiczne wartości; w pewnych sytuacjach określa styl … przez utrwalone w świadomości zbiory mieszkańców wyobraźnia o pożądanych cechach przyjmowanych rozwiązań.

 9. Inercja- zespół cech aktywności istniejących na danym terenie (ewentualnie postulowanych) w różny sposób określa czas oraz warunki potrzebne do dokonania zmian form aktywności (zagospodarowanie przestrzenne).

Czynniki paradygmatu - są zestawem wymagań, jakie należy spełnić i uwarunkowań, jakie należy brać pod uwagę, przystąpić do opracowywania koncepcji zagospodarowania przestrzeni konkretnego obszaru.

Zasady→ PARADYGMAT → Zagospodarowanie przestrzenne

0x08 graphic
Pryncypia

Kreowanie zagospodarowania przestrzennego.

Elementy planu i procentowanie planowania zagospodarowania przestrzennego:

Instrumenty prawno-administracyjne oraz ekonomiczne - przy pomocy których gmina dostosowuje realne strony przestrzenne do wymogów planu.

Typowe elementy planu i procesu planowania zagospodarowania przestrzennego w kontekście funkcji: [SCHEMAT]

Elementy operacyjne planu - … … jego przełożenia na rzeczywistość:

Typy planów zagospodarowania przestrzennego:

PLAN STRUKTURY:

PLAN ZABUDOWY:

Planowanie przestrzenne stanowi część szerszego procesu związanego z zagospodarowaniem przestrzeni. Na proces ten składają się:

lub

Etapy procesu zagospodarowania przestrzeni:

 1. Planowanie przestrzenne (koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju, POP województwa, PZP, metro politycznego, uwarunkowań i kierunków ZP, miejscowy PZP)

 2. Gospodarka gruntami (scalenie, podziały gruntów, wywłaszczanie nieruchomości, podatki od gruntów, itp.)

 3. Proces inwestycyjno- budowlany (pozwolenie na budowę; ustanowienie obszarowych i indywidualnych form ochrony przyrody)

 4. Proces ochronny (ustanawianie obszarów i obiektów ochrony dóbr kultury materialnej)

Ustawa z dn. 27. 03. 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717)

Ustawa określa (art. 1 ust.1):

Ustala charakter:

W planowaniu przestrzennym uwzględnia się w szczególności (art. 1 ust. 2):

Szczeble planowania przestrzennego w Polsce:

Ponadnarodowe szczeble planowania przestrzennego:

Lokalne plany przestrzenne (art. 4 i 5):

Organy lokalnej władzy samorządów uczestniczących w procesie planowania przestrzennego:

Rodzaje lokalnych opracowań planistycznych (formalne):

Typy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

Studium uwarunkowań:

Główne funkcje:

Główne funkcje:

Studium:

Studium zawiera:

uwzględnia:

Stadium uwarunkowań:

Studium- fazy sporządzania:

z Uchwały art. 10 ust. 1- ukierunkowania

ust. 2- kierunki

art. 10 ust. 2a

OZE- odnawialne źródła energii

OZE o mocy> 100 kW, to studium musi wskazać ich rozmieszczenie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:

Składa się z:

Funkcje:

Art. 15 ust. 2

W planie określa się obowiązkowo:

Art. 15 ust 3

Określa się w zależności od potrzeb:

Opracowania pomocnicze do planu miejscowego:

Jeżeli ustalenia planów miejscowych wpłyną istotnie na sposób korzystania oraz wartość nieruchomości znajdujących na obszarze objętym planem, to właściciel (użytkownik) … nieruchomości może żądać od gminy:

Jeżeli właściciel sprzedaje nieruchomość, wójt pobiera jednorazową opłatę ustaloną w planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości. Opłata jest dochodem własnym gminy.

Skutki finansowe planu miejscowego:

WYDATKI Z BUDŻETU GMINY:

WPŁYWY DO BUDŻETU:

wartość terenu przed- 100 zł, a po 60zł

stawka procentowa czynności 0-30% od różnicy

wartość=20zł

Plan miejscowy - funkcje:

instrumenty:

Polityka wyższego szczebla TO Polityka władz lokalnych, KTÓRA DZIWLI SIĘ NA

Polityki problemowe, TAKI JAK: gospodarcza, społeczna, środowiskowa, przestrzenna

TO DAJE obszar zrównoważania i integracji polityk, A Z TEGO WYNIKA

Polityka trwałego i zrównoważonego rozwoju

Lokalizacja inwestycji:

Inwestycje celu publicznego- ogólnospołeczne czynności i istotne znaczenie dla przebiegu procesów rozwoju.

Są to działania o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym, wojewódzkim, krajowym), stanowiące realizację celów o których mowa w art. 6 ust.2 z dn. 21. 08. 1997r. o Gospodarowaniu nieruchomościami

… celem publicznym jest lokalizacja na postawi:

Ustalenie lokalizacji inwestycji, celu publicznego następuje na wniosek inwestora:

Sektor publiczny, rzadziej prywatny.

Decyzje wydaje - wójt, burmistrz, prezydent w uzgodnieniu z marszałkiem województwa (o znaczeniu krajowym i powiatowym).

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji, celu publicznego powinien zawierać z uchwały:

Właściwy organ w postępowaniu związanym z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dokonuje analizy:

Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycyjnej w celu publicznym wymaga uzgodnienia treści z:

Decyzje określające następujące kwestie:

W przypadku inwestycji nie mających charakteru publicznego, zmiana zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego, polegająca na budowie [BRAK FRAGMENTU]

Decyzje o warunkach zabudowy wydaje:

po uzgodnieniu jego treści z organami wymienionymi wcześniej oraz wymaganiami uzgodnień lub decyzji wymaganych odrębnymi przepisami

Zasada dobrego sąsiedztwa”- należy lokalizować zabudowę tam, gdzie ona już istnieje, nie należy rozpraszać zabudowy (tam gdzie nie ma planu miejscowego)

Wymagania dotyczące nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego ustala się w treści decyzji:

Planowanie przestrzenne na szczeblu regionalnym:

Podmioty:

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa:

Plan zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitycznego:

Planowanie przestrzenne na szczeblu krajowym:

Podmioty:

KpzK:

Koncepcja określa uwarunkowania, cele i kierunki zrównoważonego rozwoju kraju (art. 47)

PYTANIA:

 1. Wymień plany zagospodarowania przestrzennego tworzące obecnie obowiązujący w Polsce System Planowania Przestrzennego?

 1. jakie 2 decyzje administracyjne znajdują się poza tym systemem?

 2. który z planów jest aktem prawa miejscowego i dlaczego?

 3. które plany mają charakter strategiczny? [wszystkie oprócz miejscowego PZG]

 1. Z jakich etapów składa się proces planowania przestrzennego? [3 etapy]

 1. Wymień ważniejsze informacje lub opracowanie dotyczące stanu istniejącego

 1. Wymień podstawowe czynności procedury, które trzeba wykonać w trakcie opracowania miejscowego PZG przestrzennego.

 2. Podaj układ tekstu uchwały w sprawie zagospodarowania przestrzennego

 3. Jakie przeznaczenie terenów w miejscowym PZG przestrzennego oznaczają oznaczenia literowe:

mn (…); u (usługi); p (przemysł); Zp (zieleń urzędowa); r (rolnictwo); k (komunikacja)

ALE TO CHYBA PYTANIA Z ĆWICZEŃ, A NIE WYKŁADÓW.

1Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Planowanie przestrzenne wykłady
Planowanie przestrzenne wykłady
PLANOWANIE PRZESTRZENNE Wykład
Planowanie przestrzenne wyklady 12
GO notatek-pl-wyklad-5-planowanie-przestrzenne-wyklad
Planowanie przestrzenne wykłady, Inżynieria Środowiska, Planowanie przestrzenne, wykłady
PLANOWANIE PRZESTRZENNE WYKŁADY 13
Planowanie przestrzenne wykłady
Planowanie przestrzenne wykłady
Wykład Warunki przechowywania zbiorów określone normami budownictwa bibliotecznego i planowania p
calosc wykladow, OCHRONA ŚRODOWISKA, planowanie przestrzenne
sci±ga III, Planowanie przestrzenne
PRL Przytyk-poprawiony, Planowanie przestrzenne
baza materialna W4, zagospodarowanie przestrzenne, wykłady zagospodarowanie
Wiszniowski,planowanie przestrzenne, Kierunki zagospodarowania
sciaga planowanie, planowanie przestrzenne
Przestrzeń, Planowanie przestrzenne
cw zakres KMB, OŚ, sem II 1 SOWiG, Planowanie Przestrzenne

więcej podobnych podstron