Wychowanie i jego właściwości na tle rzeczywistości społecznej, Studia, Przedmioty, Teoria wychowania


Wychowanie i jego właściwości na tle rzeczywistości społecznej.

Wychowanie - ciąg zmian zachodzących w zachowaniu człowieka, proces przemian w zachowaniu.

- należy do terminów wieloznacznych a zarazem podstawowych dla dziedziny teorii wychowania

- można interpretować je jako proces

- nie jest procesem autonomicznym, lecz uwikłanym w inne procesy

Rezultat działań wychowawczych, wąskie i szerokie ujęcie wychowania:

  1. Wąskie ujęcie

Heliodor Muszyński „Mówiąc o wychowaniu mamy na myśli zamierzone wpływanie na sferę emocjonalno - motywacyjną jednostki” (Zarys teorii wychowania).

K. Konarzewski - „Wychowanie jest działalnością, w której jeden człowiek stara się zmienić innego” (podstawy oddziaływań wychowawczych).

  1. Szerokie ujęcie

Antonina Gurycka „Wychowanie jest to dynamiczny, złożony układ oddziaływań społecznych, instytucjonalnych, pośrednich i bezpośrednich wywołujących zmiany społecznie postulowane i akceptowane” (Struktura i dynamika procesu wychowującego).

Prof. Suchodolski - starał się definiować wychowanie w swoich opracowaniach. „Jakkolwiek pojmowalibyśmy wychowanie, jest ono zawsze przygotowaniem ludzi do życia, które mają prowadzić”

Przygotowanie do życia to dorastanie do zadań, jakie ma osiągnąć człowiek. Zadania te z czasem stają się trudniejsze i wychowanie polega na pomaganiu ludziom, wychowanie występuje w takich sytuacjach, gdy jednostki próbują osiągnąć swój cel.

Wychowanie może być zamierzone (intencjonalne) - to wychowanie, które jest nastawione na konkretne zadania.

Niezamierzone - dorastanie do zadań, jakie mają ludzie wykonywać w przyszłości.

F. Znaniecki - (koncepcja aktywistycznej teorii wychowania) - proces wychowania intencjonalnego zachodzi zawsze między wychowankiem a wychowawcą. Nazwał tą zależność stosunkiem wychowawczym. Wg. Znanieckiego wychowanie intencjonalne wykonuje się w ramach stosunku wychowawczego, wychowanek i wychowawca muszą być aktywni, otwarci i współdziałający.

Rzeczywistość społeczna jako tło, w którym funkcjonuje wychowanie.

E. Faure - „wychowanie jest jednocześnie światem w sobie i odbiciem świata” (Uczyć się, aby być). Wychowanie jest wychowaniem a z drugiej strony odbija się nim świat, w jakich warunkach odbywa się wychowanie.

W systemach totalitarnych i autorytarnych prawa państwa dominowały nad prawem człowieka. W tych systemach górowało wychowanie państwowe. Prawa człowieka stanowią punkt odniesienia dla współczesnej działalności człowieka. Prawa te ustalone są w konwencjach (np. Genewskiej, ONZ itp.), oparte są na miłości do innego człowieka. Dziś główny nacisk kładziony jest na rozwój indywidualności. W Polsce przekazywane są wartości pesymistyczne.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
FUNKCJA I OBRAZ SUBKULTUR MŁODZIEŻOWYCH NA TLE WSPÓŁCZESNEGO SPOŁECZEŃSTWA
Odpowiedzi na ped spoleczna, Studia, Przedmioty, Pedagogika społeczna
Funkcja i obraz subkultur młodzieżowych na tle współczesnego społeczeństwa
Tomizm egzystencjalny na tle odmian tomizmu, Studia - Studiowanie Tematu, Filozofia, Filozofia relig
Funkcja i obraz subkultur młodzieżowych na tle współczesnego społeczeństwa, Pedagogika
DIAGNOZOWANIE I PLANOWANIE W PRACY SOCJALNEJ NA TLE POLITYKI GOSPODARCZEJ, Studia Pedagogika, Mgr. P
Pytania na pedagogikę społeczną, Studia, Przedmioty, Pedagogika społeczna
Pedagogika społeczna, Studia, Przedmioty, Pedagogika społeczna
WYBRANE PROBLEMY PATOLOGII SPOLECZNEJ, Studia, Przedmioty, Patologia społeczna
Współczesne trendy w wychowaniu według stanowiska UNESCO, Studia, Przedmioty, Teoria wychowania
pedagogika na tle innych nauk o rozwoju(wychowaniu) człowieka, Wszystkie przydatne rzeczy na studia
ZAGADNIENIA NA PEDAGOGIKĘ SPOŁECZNĄ2, STUDIA PEDAGOGIKA opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogicz
Wychowanie i jego własciwości

więcej podobnych podstron