Jak skladac tekst Komputer nie jest maszyna do pisania Wydanie 2 2

background image

Wydawnictwo Helion
ul. Chopina 6
44-100 Gliwice
tel. (32)230-98-63

e-mail: helion@helion.pl

PRZYK£ADOWY ROZDZIA£

PRZYK£ADOWY ROZDZIA£

IDZ DO

IDZ DO

ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG

ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG

KATALOG KSI¥¯EK

KATALOG KSI¥¯EK

TWÓJ KOSZYK

TWÓJ KOSZYK

CENNIK I INFORMACJE

CENNIK I INFORMACJE

ZAMÓW INFORMACJE

O NOWOCIACH

ZAMÓW INFORMACJE

O NOWOCIACH

ZAMÓW CENNIK

ZAMÓW CENNIK

CZYTELNIA

CZYTELNIA

FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE

FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE

SPIS TRECI

SPIS TRECI

DODAJ DO KOSZYKA

DODAJ DO KOSZYKA

KATALOG ONLINE

KATALOG ONLINE

Jak sk³adaæ tekst?
Komputer nie jest maszyn¹
do pisania. Wydanie 2

Autor: Robin Williams
T³umaczenie: Adam Jarczyk
ISBN: 83-7361-256-4
Tytu³ orygina³u:

The Mac is Not a Typewriter, 2nd Edition

Format: B5, stron: 120

Chocia¿ po pojawieniu siê edytorów tekstów i upowszechnieniu komputerów osobistych
kilka firm produkuj¹cych maszyny do pisania musia³o og³osiæ bankructwo, dawne
nawyki wolno odchodz¹ w przesz³oæ. Wiele osób przyzwyczajonych do tych urz¹dzeñ,
nadal korzysta z komputerów w niew³aciwy sposób. Komputer nie jest maszyn¹
do pisania i nigdy nie bêdzie dzia³a³ jak taka maszyna. Jest to przyczyn¹ nie tylko
nieprofesjonalnego wygl¹du wielu dokumentów tworzonych za pomoc¹ edytorów
tekstów i programów do sk³adu publikacji, ale tak¿e frustracji ich twórców.

Od lat dziesiêciu z gór¹ „Jak sk³adaæ tekst. Komputer nie jest maszyn¹ do pisania” jest
jedn¹ z najpopularniejszych ksi¹¿ek wród u¿ytkowników komputerów domowych.
W niniejszym, poprawionym wydaniu Robin Williams pokazuje, jak proste, a zarazem
niezast¹pione zasady typograficzne nadaj¹ naszym dokumentom wygl¹d profesjonalny
i wyrafinowany. Na podstawie prostych przyk³adów Robin wyjania kolejno ka¿d¹
z nich i przedstawia, w jaki sposób mo¿na zastosowaæ je do naszych publikacji.

W trakcie lektury ksi¹¿ki dowiesz siê, dlaczego i jak stosowaæ:

• pojedyncze spacje pomiêdzy wyrazami i zdaniami,
• podkrelenia i wyt³uszczenia,
• prawid³owe cudzys³owy,
• ³¹czniki, pó³pauzy i mylniki,
• dzielenie wyrazów,
• czytelne czcionki,
• tabulatory i wciêcia,
• kerning,
• interliniê i odstêpy miêdzy akapitami,
• justowanie tekstu,
• górne i dolne indeksy.

Ta ksi¹¿ka jest nieodzownym podrêcznym poradnikiem, który nie sprawi trudnoci
pocz¹tkuj¹cym, a profesjonalici bêd¹ do niego regularnie powracaæ.

background image

5

pis treści

Zamiast wstępu....................................................................................... 9

A co z WWW?

Rozdział 1. ............................................................................................ 11

Pojedyncza spacja pomiędzy zdaniami

Rozdział 2. ...........................................................................................15

Cudzysłowy
Unikaj tego błędu!
Zasady stosowania cudzysłowów

Rozdział 3. ...........................................................................................19

Apostrofy
Reguły stosowania apostrofów

Rozdział 4. ...........................................................................................21

Łączniki, półpauzy, myślniki
Łącznik (-)
Półpauza (–)
Myślnik (—)

Rozdział 5. .......................................................................................... 25

Znaki specjalne
Tablica znaków

Rozdział 6. .......................................................................................... 29

Znaki diakrytyczne

Rozdział 7. ...........................................................................................31

Podkreślenia

background image

Spis treści

6

Rozdział 8. .......................................................................................... 33

Wielkie litery
Mała łamigłówka

Rozdział 9. .......................................................................................... 37

Kerning

Rozdział 10. .........................................................................................41

Tabulatory i wcięcia
Znaczniki wcięć i wcięcia
Poćwicz tworzenie wcięć
Znaczniki tabulatorów i tabulatory
Jak ustawiać tabulatory i korzystać z nich
Dwie ważne właściwości tabulatorów

Rozdział 11. ......................................................................................... 55

Szewce i bękarty

Rozdział 12. ........................................................................................ 57

Dzielenie słów i łamanie wierszy
Nie dziel słów, gdy jest dość miejsca
Unikaj więcej niż dwóch podziałów pod rząd
Nigdy nie dziel słów w tytule
Uważaj też na łamanie wierszy w tekście

Rozdział 13. .........................................................................................61

Odstępy między wierszami i interlinie
Automatyczne odstępy
Poprawianie odstępów między wierszami
Poprawianie odstępów w tekście złożonym z wielkich liter

Rozdział 14. ........................................................................................ 65

Odstępy między akapitami
Nigdy nie naciskaj klawisza Enter dwukrotnie

pomiędzy akapitami

Ustal odstępy pomiędzy akapitami
Nie używaj spacji, tworząc wcięcie na początku akapitu
Nie stosuj wcięcia w pierwszym akapicie
Stosuj dodatkowe odstępy od akapitu lub wcięcia,

lecz nie jedno i drugie naraz

background image

Spis treści

7

Rozdział 15. .........................................................................................71

Justowanie tekstu

Rozdział 16. ........................................................................................ 75

Wysuwanie znaków

Rozdział 17. ........................................................................................ 79

Fonty szeryfowe i bezszeryfowe
Czytelność tekstu
Wyrazistość
Zastosowanie obu rodzajów pisma
Tekst składany pismem bezszeryfowym
Przykłady

Rozdział 18. ........................................................................................ 83

Łączenie krojów pisma
Łączenie dwóch fontów bezszeryfowych
Łączenie dwóch fontów szeryfowych
Trasa łatwa i bezpieczna
Trasa ciekawa i emocjonująca

Rozdział 19. ........................................................................................ 89

Indeksy górne i dolne
Ułamki

Rozdział 20. ........................................................................................ 93

Ciekawostki

Rozdział 21. ........................................................................................ 99

Internet

Rozdział 22. ...................................................................................... 103

Test
Proponowane rozwiązania

Dodatek A........................................................................................... 107

Dodatek B........................................................................................... 109

Skorowidz ............................................................................................113

background image

21

ączniki, półpauzy, myślniki

Nigdy nie stosuj dwóch łączników zamiast myślnika.
Używaj łączników, półpauz i myślników zgodnie z przeznaczeniem.

Wszyscy wiemy, co to jest łącznik — ta krótka kreseczka, którą możemy
znaleźć w niektórych wyrazach, np. hokus-pokus, albo w kodzie pocz-
towym. Służy też oczywiście do podziału wyrazu na końcu wiersza.
Pisząc na maszynie, stosowaliśmy dwa łączniki w roli myślnika: --, ponie-
waż prawidłowe myślniki, używane w profesjonalnym składzie, są w niej
niedostępne. W komputerze osobistym nie musimy już używać podwój-
nego łącznika — mamy pod ręką profesjonalny, długi znak myślnika
(pauzy), taki jak użyty przed chwilą w tym zdaniu. Mamy też półpauzę,
która jest nieco krótsza od myślnika.

łącznik

-

półpauza

myślnik

W trakcie lektury dalszej części rozdziału dowiesz się, gdzie należy
stosować poszczególne znaki oraz jak można je wpisać.

background image

Łączniki, półpauzy, myślniki

22

Łącznik (-)

Łącznik

jest jednym z najczęściej stosowanych znaków przestankowych

i najczęściej mylonym z

myślnikiem

. Oba znaki odróżnia przede

wszystkim sposób zapisu: łącznik jest krótszy i łączy się bezpośrednio
(bez spacji) ze znakiem literowym, myślnik jest znakiem interpunk-
cyjnym międzywyrazowym i międzywypowiedzeniowym. Łącznik jest
stosowany m.in. w następujących zapisach:

klient-serwer

, czarno-biały, wejście-wyjście,

trzecio-

, drugo-, pierwszorzędowe cechy,

kod pocztowy 27-400

,

numer telefonu 032-254-06-63

,

10-dniowy

, 31-osobowy, 50-letni,

3-stopniowy

, 2-drzwiowy.

Dowolny podręcznik interpunkcji lub słownik ortograficzny omawia
zastosowania łącznika znacznie dokładniej.

Łącznik służy również do łamania wierszy. Jednak to zastosowanie
łącznika nie jest kłopotliwe, gdyż komputer może automatycznie
wstawiać je na końcu wiersza tam, gdzie są potrzebne. Wskazówki za-
warte w rozdziale 12. pozwalają uniknąć błędów związanych z dziele-
niem wyrazów.

Jak wpisać łącznik?
Łącznik mieści się w prawej górnej części klawiatury pomiędzy zerem
i znakiem równości.

background image

Łączniki, półpauzy, myślniki interlinie

23

Półpauza (–)

Półpauza (o połowę krótsza od znaku myślnika, czyli pauzy) w języku
angielskim nosi nazwę en dash, ponieważ ma w przybliżeniu szerokość
wielkiej litery

N

dla danego kroju i rozmiaru fontu. Służy do ozna-

czania przedziału (czasu, liczb itp.), a także znaku minusa.

Oto kilka przykładów zastosowania półpauzy:

listopad – grudzień

w godzinach 6:30 – 8:45

do równania podstawiamy liczbę –4

w wieku 4 – 6 lat

Jak wpisać półpauzę?

Półpauza

— Ctrl+klawisz minusa (na klawiaturze alfanumerycznej)

lub Alt+0150.

background image

Łączniki, półpauzy, myślniki

24

Myślnik (—)

Myślnik (inaczej pauza) jest dwukrotnie dłuższy od półpauzy (stąd
nazwa) — ma mniej więcej szerokość dużej litery

M w używanym właśnie

foncie. Myślniki stosujemy często w zdaniach zamiast dwukropka lub
nawiasów, np.:

Word — edytor tekstu

, który...

Serwer — główny komputer naszej sieci
— może być tani lub drogi.

Myślnikiem oddzielamy także wyrazy o znaczeniu przeciwstawnym, np.:

Pojęcia: dobra — zła sieć są względne.

Jak wpisać myślnik?

Myślnik

— Ctrl+Alt+klawisz minusa (na klawiaturze alfanumerycznej)

lub Alt+0151.


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Jak skladac tekst Komputer nie jest maszyna do pisania Wydanie 2
Jak składać tekst Komputer nie jest maszyną do pisania Wydanie 2
Jak skladac tekst Komputer nie jest maszyna do pisania Wydanie 2 jstko2
Jak skladac tekst Komputer nie jest maszyna do pisania Wydanie 2
Jak skladac tekst Komputer nie jest maszyna do pisania Wydanie 2(1)
Jak skladac tekst Komputer nie jest maszyna do pisania Wydanie 2 jstko2
Jak sprawdzić czy nasz komputer nie jest zainfekowany(1)
pediatria gielda, pediatria1-3 od Pawła, 1) Co nie jest p/wsk do immunoterpaii swoistej :
Odzyskanie?łej skasowanej partycji nie jest wcale niemożliwe a nawet nie jest trudne do wykonania
5 Jeśli straciłeś dane jak najszybciej wyłącz komputer nie zamykaj systemu
31 Obawa przed Ostrzeżeniem nie jest czymś, do czego zachęcam
człowiek nie jest stworzony do klęski, 1
moja rozprawka Człowiek nie jest stworzony do klęski
Co nie jest przeciwwskazaniem do stosowania βx
E HEMINGWAY Człowiek nie jest stworzony do klęski Człowieka można zniszczyć, ale nie pokonać 1
Technika pracy biurowej - Budowa maszyny do pisania(1), EDUKACJA 35 000 TYS. plików z każdej br

więcej podobnych podstron