Jestem w ciazy Co mi przysluguje od pracodawcy Na jakie swiadczenia moge liczyc jesli nie pracuje Czy mam prawo do zasilku macierzynskiego bedac przedsiebiorca

background image

Jestem w ciąży

Co mi przysługuje

od pracodawcy?

Na jakie świadczenia

mogę liczyć, jeśli nie pracuję?

Czy mam prawo do zasiłku

macierzyńskiego, będąc
przedsiębiorcą?

UOB 41

ISBN: 978-83-269-3285-4

cena: 19,90 zł

ISBN 978-83-269-3285-4

background image

Jestem w ciąży

Co mi przysługuje

od pracodawcy?

Na jakie świadczenia

mogę liczyć, jeśli nie
pracuję?

Czy mam prawo
do zasiłku macierzyńskiego
będąc przedsiębiorcą?

Kup książkę

background image

Redaktor
Krystyna Trojanowska
Wydawca
Agnieszka Gorczyca
Kierownik Grupy Wydawniczej
Agnieszka Konopacka-Kuramochi
Projekt graficzny okładki
Patrycja Szczubełek, Ireneusz Gawliński
Koordynator produkcji
Mariusz Jezierski
Korekta
Zespół
Skład i łamanie
IGAWA Ireneusz Gawliński
Druk
Drukarnia Miller

ISBN: 978-83-269-3285-4

Copyright © by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o.
03-918 Warszawa, ul. Łotewska 9a, tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10, e-mail: cok@wip.pl
Warszawa 2014

PRAWA AUTORSKIE: Materiały drukowane w publikacji Jestem w ciąży. Co mi przysługuje od pra-
codawcy...
wraz z innymi elementami subskrypcji chronione są prawem autorskim. Wykorzystanie
tych materiałów wymaga zgody wydawcy. Zakaz ten nie dotyczy cytowania ze wskazaniem autora
oraz źródła.

Niniejsza publikacja została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem
wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia autorów oraz konsultantów. Zaproponowane w pub-
likacji Jestem w ciąży. Co mi przysługuje od pracodawcy... wskazówki, porady i interpretacje nie mają
charakteru porady prawnej. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne sta-
nowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić
odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji Jestem w ciąży. Co mi przysługuje
od pracodawcy...
lub w innych elementach subskrypcji wskazówek, przykładów, informacji itp. do
konkretnych przypadków.

Kup książkę

background image

Wiedza i Praktyka

3

Spis treści

Rozdział 1.

Prawo pracownicy w ciąży

– co wolno, a czego nie wolno firmie zatrudniającej ................... 6

Ograniczenia w zatrudnianiu wynikające z Kodeksu pracy ..... 6

Praca maksymalnie 8 godzin na dobę ........................................... 6

Zakaz delegowania ........................................................................ 7

Zakaz pracy w systemie przerywanym .......................................... 7

Zakaz pracy w porze nocnej .......................................................... 8

Ograniczenia dotyczące bhp .......................................................... 8

Ochrona stosunku pracy ............................................................. 9

Zakaz wypowiadania umów ........................................................... 9

Zakaz rozwiązania już wypowiedzianej umowy .............................. 9

Umowa na okres próbny poniżej 1 – miesiąca – bez ochrony ....... 10

Umowa na czas określony powyżej 1 – miesiąca – z ochroną ...... 10

Zakaz zwolnienia z niezawinionej przyczyny .................................. 10

Rozwiązanie umowy przez pracownicę ......................................... 11

Upadłość lub likwidacja pracodawcy .............................................. 12

Roszczenia ciężarnej pracownicy .................................................. 12

Rozdział 2. Zleceniobiorczyni w ciąży

– jakie ma prawa, co może zleceniodawca ................................... 14

Ciąża nie chroni przed wypowiedzeniem ................................... 14

Wykaz prac wzbronionych .............................................................. 15

Rozdział 3.

Świadczenia dla kobiet w ciąży

– od bezrobotnej do prowadzącej działalność gospodarczą ...... 16

Świadczenia dla kobiet bezrobotnych ........................................ 16

Ciężarna bezrobotna na zasiłku ..................................................... 16

Ciężarna bezrobotna bez zasiłku ................................................... 17

Świadczenia rodzinne po urodzeniu dziecka ................................. 17

Świadczenia dla pracownicy w okresie ciąży ................................. 19

Ustanie ubezpieczenia w czasie ciąży ........................................... 20

Przedłużenie umowy do dnia porodu ............................................. 20

Świadczenia dla zleceniobiorczyni w ciąży ............................... 21

Dłuższy okres wyczekiwania na świadczenia ................................ 21

Kup książkę

background image

4

Strefa pracownika

Spis treści

Prawo do zasiłku chorobowego od pierwszego dnia ..................... 21

Wyższy zasiłek chorobowy ............................................................. 22

Świadczenie rehabilitacyjne ........................................................... 23

Zasiłek macierzyński ...................................................................... 23

Praca w czasie pobierania zasiłku .................................................. 24

Obowiązki zleceniodawcy ............................................................... 24

Świadczenia dla ciężarnej prowadzącej

działalność gospodarczą ............................................................. 25

Zasiłek chorobowy .......................................................................... 25

Zasiłek macierzyński ...................................................................... 26

Prawo do becikowego .................................................................... 26

Rozdział 4.

Ciąża w okresie zatrudnienia i prowadzenia firmy

– w pytaniach i odpowiedziach ...................................................... 27

Trwałość zatrudnienia a ciąża ..................................................... 27

Wypowiedzenie umowy o pracę pracownicy w ciąży ..................... 27

Ochrona trwałości zatrudnienia w przypadku ciąży

pozamacicznej ................................................................................ 28

Likwidacja stanowiska pracownicy w ciąży .................................... 29

Rozwiązanie umowy przedłużonej do dnia porodu

za porozumieniem stron ................................................................. 30

Delegowanie pracownicy w ciąży do innej pracy na 3 miesiące .... 31

Zwolnienie pracownicy w ciąży zatrudnionej na zastępstwo .......... 32

Przedłużenie umowy do dnia porodu ............................................. 33

Opuszczenie stanowiska pracy ...................................................... 35

Zmiana warunków zatrudnienia pracownicy w ciąży ...................... 36

Umowa o dzieło na zwolnieniu lekarskim ....................................... 38

Zwolnienie od pracy na badania lekarskie ...................................... 39

Świadczenia chorobowe w czasie ciąży ..................................... 40

Zwolnienie lekarskie bez kodu B wystawione w Niemczech .......... 40

Umowa na zastępstwo a prawo do zasiłku macierzyńskiego ......... 41

Świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa

dla przedsiębiorcy ........................................................................... 42

Zasiłek macierzyński po powrocie z Anglii ..................................... 43

Zasiłek macierzyński przed porodem na urlopie bezpłatnym ......... 44

Kup książkę

background image

Wiedza i Praktyka

5

Redaktor: Krystyna Trojanowska

prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy

Jestem w ciąży

Co mi przysługuje od pracodawcy?

Na jakie świadczenia mogę liczyć, jeśli nie pracuję?

Czy mam prawo do zasiłku macierzyńskiego

będąc przedsiębiorcą?

Droga przyszła mamo,

rozpoczyna się wyjątkowy czas w Twoim życiu. Wszystko wprawdzie po-

woli zaczyna się zmieniać, ale już dziś dostrzegasz, że dbałość o własne

zdrowie i nienarodzone jeszcze maleństwo staje się dla Ciebie prioryte-

tem. Powszechnie wiadomo, że teraz najważniejszy dla Ciebie jest 

spokój emocjonalny i unikanie niepotrzebnych stresów w trakcie ciąży.

Aby ten spokój zachować, warto wiedzieć, jakie uprawnienia

przysługują Ci w czasie ciąży zarówno wtedy, gdy pracujesz, nie jesteś

nigdzie zatrudniona, jak i prowadzisz własną działalność gospodarczą.

Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy informator na temat Twoich praw,

wyjaśniamy w nim najważniejsze zagadnienia, opierając się na aktualnie

obowiązujących przepisach prawnych.

Życzymy pożytecznej lektury.

Kup książkę

background image

6

Strefa pracownika

ROZDZIAŁ 1.

PRAWO PRACOWNICY W CIĄŻY – CO WOLNO,

A CZEGO NIE WOLNO FIRMIE ZATRUDNIAJĄCEJ

Jeśli jesteś pracownicą w ciąży, powin-

naś wiedzieć, że prawo pracy wyznacza

pracodawcom wiele ograniczeń przy

zatrudnianiu ciężarnych kobiet. Więk-

szość z nich wiąże się z przepisami

o czasie pracy oraz bhp.

OGRANICZENIA

W ZATRUDNIANIU

WYNIKAJĄCE Z KODEKSU

PRACY

Ograniczenia te dzielą się na dwa ro-

dzaje:

1) które nie obowiązują, jeśli pracownica

wyrazi na to zgodę, oraz

2) obowiązujące niezależnie od woli czy

zgody pracownicy.

Praca maksymalnie 8 godzin

na dobę

Kobiet w ciąży nie można zatrudniać

w godzinach nadliczbowych. Jest to

zakaz bezwzględny, a więc niezależny

od woli lub zgody samej pracowni-

cy. Godziny nadliczbowe powstają po

przekroczeniu norm czasu pracy (które

wynoszą 8 i 40 godzin na dobę), albo

po przekroczeniu przedłużonego dobo-

wego wymiaru czasu pracy (np. do 12

godzin w systemie równoważnym).

Jednocześnie przepisy stanowią, że pracow-

nica w ciąży nie może pracować powyżej

8 godzin na dobę. A to z kolei oznacza,

że nawet w systemie równoważnym –

Kup książkę

background image

Jestem w ciąży

Wiedza i Praktyka

7

W

A

ŻNE

w którym można zaplanować w niektóre

dni pracę np. przez 12 godzin – pracownica

w ciąży może pracować jedynie 8 godzin

na dobę. Przy czym nie ma obowiązku

zmieniania pracownicy ciężarnej systemu

równoważnego na podstawowy.

Jeśli jednak pracownica miała zapla-

nowaną pracę w niektóre dni więcej

niż 8 godzin, trzeba jej odpowiednio

zmniejszyć dobowy wymiar czasu pracy,

z zachowaniem prawa do wynagrodze-

nia za czas nieprzepracowany w związku

niższym wymiarem czasu pracy.

A zatem w stosunku do pracownicy

w ciąży pracodawca nie może:

• planować jej pracy powyżej 8 godzin

na dobę, a także

• polecać dodatkowej, nieplanowanej

w rozkładzie, pracy powyżej 8 godzin

dziennie (nadgodzin).

Nie ma natomiast zakazu polecania

pracownicy w ciąży godzin ponadwy-

miarowych, które nie są nadgodzinami.

Przykładowo: pracownicy zatrudnio-

nej na 1/2 etatu, po 4 godziny dzien-

nie, można polecić 5., 6., 7. i 8. godzinę

pracy. Dopiero 9. godzina będzie nad-

liczbowa, a więc nie wolno jej polecić.

Pracodawca ma obowiązek zwalniania

ciężarnej pracownicy na badania zwią-

zane z ciążą.

Zakaz delegowania

Pracownicy w ciąży nie wolno wysyłać

w podróż służbową (delegację). Taką

podróżą jest wykonywanie zadań służ-

bowych na polecenie pracodawcy poza

stałymi miejscem pracy. O tym, jakie są

granice delegacji, decyduje więc miejsce

pracy zapisane w umowie o pracę. Jeśli

miejscem pracy jest konkretny zakład

pracodawcy (pod konkretnym adre-

sem), wówczas uważa się, że wyjazd

służbowy poza miejscowość (gminę),

w której znajduje się miejsce pracy, jest

podróżą służbową.

Jeśli pracownica wyrazi zgodę na wyjaz-

dy w delegację, może ona być w nią wy-

słana (najlepiej uzyskać zgodę pisemną

– do celów dowodowych). Ma jednak

prawo cofnąć w każdej chwili zgodę

na delegowanie, nie mając ze strony

pracodawcy żadnych negatywnych

konsekwencji. Najbardziej prawidłową

(i bezpieczną) praktyką jest uzyskanie

zgody na każdy pojedynczy wyjazd pra-

cownicy w delegację.

Zakaz pracy w systemie

przerywanym

Zasadniczo kobietę w ciąży wolno za-

trudniać we wszystkich systemach czasu

pracy. Nie można jednak zatrudniać jej

w przerywanym systemie czasu pracy.

Polega on na tym, że w ramach dniów-

ki roboczej występuje jedna, maksymal-

nie 5-godzinna przerwa niewliczana do

czasu pracy (za którą jednak pracownik

zachowuje prawo do części wynagrodze-

nia). Zakaz nie dotyczy jednak przypad-

ku, gdy kobieta w ciąży wyrazi zgodę na

pracę w takim systemie. Zgodę taką naj-

lepiej uzyskać na piśmie.

W

A

ŻNE

Kup książkę

background image

8

Strefa pracownika

OGRANICZENIA W ZATRUDNIENIU

W

A

ŻNE

W

A

ŻNE

Zakaz pracy w porze nocnej

Pracownicy nie można bezwzględnie

(nawet za jej zgodą czy na jej wniosek)

zatrudniać w porze nocnej. Porę nocną

określa każdy pracodawca w regulami-

nie pracy lub informacji o warunkach

zatrudnienia, wskazując dowolne 8 go-

dzin między godzinami 21.00 a 7.00.

Pracownicy w ciąży zatrudnionej

w porze nocnej należy zmienić rozkład

czasu pracy lub przenieść ją do innej

pracy bez obniżania wynagrodzenia,

a gdy jest to niemożliwe, zwolnić ją

z obowiązku pracy w porze nocnej z za-

chowaniem prawa do wynagrodzenia.

Ograniczenia dotyczące bhp

Jest też wiele ograniczeń dotyczących

rodzajów prac czy stanowisk, które są

zakazane w przypadku kobiet w ciąży.

Jeśli pracownicę trzeba w związku

z tym przenieść do innej pracy i miała-

by otrzymywać w związku z tym niższe

wynagrodzenie, należy jej się dodatek

wyrównawczy. Jeśli pracodawca nie ma

żadnej pracy, którą mógłby dać kobie-

cie w ciąży, musi zwolnić ją z obowiązku

pracy na czas ciąży, z zachowaniem prawa

do wynagrodzenia. Prace wzbronione ko-

bietom w ciąży określa rozporządzenie

Rady Ministrów z 10 września 1996 r.

w sprawie wykazu prac szczególnie uciąż-

liwych lub szkodliwych dla zdrowia ko-

biet (Dz.U. nr 114, poz. 545 ze zm.).

Ciąża a praca przy komputerze

To jedno z zagadnień, które budzi sze-

reg wątpliwości nie tylko pracodawców

ale i ciężarnych pracownic. Generalnie

obie strony uważają, że pracownice

w ciąży nie mogą w ogóle pracować

przy komputerach. Tymczasem nie jest

to prawdą.

Generalną zasadą – wynikającą z art.

176 kp – jest zakaz zatrudniania kobiet

przy pracach szczególnie uciążliwych

lub szkodliwych dla zdrowia. Wykaz

tego rodzaju prac zawiera rozporzą-

dzenie Rady Ministrów z 10 września

1996 r. W wykazie tym wymieniono

m.in. pracę przy obsłudze monito-

rów ekranowych, świadczoną przez

kobiety w ciąży w wymiarze powyżej

4 godzin na dobę. Jeżeli więc praca ta

świadczona jest przez krótszy okres,

ciąża nie stanowi przeszkody do jej

wykonywania.

Jeżeli ciężarna pracownica pracuje

przy komputerze dłużej niż 4 godziny

na dobę, na pracodawcy spoczywają

obowiązki wynikające z art. 179 kp.

Polegają one na dostosowaniu czasu

pracy przy komputerze do wymo-

gów wspomnianego rozporządzenia,

a jeśli jest to niemożliwe lub niece-

lowe, przeniesieniu pracownicy do

innej pracy albo nawet zwolnieniu

z obowiązku jej świadczenia. Zmiany

te nie mogą odbić się na wysokości

wynagrodzenia. Jeżeli w ich wyni-

ku nastąpiłoby obniżenie poborów,

pracodawca musi wypłacać dodatek

wyrównawczy pokrywający różnicę

między poprzednim wynagrodzeniem

a tym po zmianach.

Kup książkę


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Na koniec wyjaśnię o co mi chodzi opisem filmu
Zabieg na oczy, KOSMETOLOGIA (coś co lubię - oderwanie od politologii), kompendium wiedzy ;)
Wpływ zaburzeń hormonalnych na wygląd zewnętrzny, KOSMETOLOGIA (coś co lubię - oderwanie od politolo
Przykładowy zabieg borowinowy na twarz, KOSMETOLOGIA (coś co lubię - oderwanie od politologii), komp
Co chciałbyś dostać od Mikołaja, CZEKAMY NA MIKOŁAJA, SCENARIUSZE ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH
Limity na 2010 r, Co nowego w VAT od 2010
Człowiekiem jestem i nic co ludzkie nie jest mi obce
EGZAMIN Z CHEMII 2008, górnictwo i geologia agh, Od JMK na egzamin z chemii
Poszkodowany pracownik może żądać odszkodowania od pracodawcy
Komórka nerwowa. Rola układu nerwowego, KOSMETOLOGIA (coś co lubię - oderwanie od politologii), Anat
Na jaki zasiłek może liczyć?zrobotna w ciąży
Co z tą Przysłoną
AUN wsoółczulny, KOSMETOLOGIA (coś co lubię - oderwanie od politologii), Anatomia i fizjologia
Co mi panie?sz Bajm
09 3 3 Odpowiedź pracodawcy na pozew
Prawo do urlopu wychowawczego przysługuje pracownikom zatrudnionym co najmniej sześć miesięcyx
Jestem tu dla Ciebie, S E N T E N C J E, E- MAILE OD PANA BOGA
Cera dojrzała, KOSMETOLOGIA (coś co lubię - oderwanie od politologii), kompendium wiedzy ;)
nie, KOSMETOLOGIA (coś co lubię - oderwanie od politologii), Psychologia ogólna

więcej podobnych podstron