architektura, Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzenn, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta


Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta powinno określać :

1.Granice terenów ochrony : zabytków , przyrody . Rozwój miasta a zarazem sieci komunikacyjnej kolidują z istniejącymi zabytkami . w dawnych czasach zabytki nie podlegały ochronie jednak obecnie przy wykonywaniu planów urbanistycznych przyklada się do nich dużą wagę . Przy rozbudowie miast najistotniejszy problem to przystosowanie zarówno zespołów urbanistycznych jak i poszczególnych obiektów architektonicznych do współczesnych potrzeb . Podstawowy problem to określenie funkcji dzielnicy zabytkowej. Bardzo duży problem stanowi adaptacja do współczesnych potrzeb dużych ośrodków intensywnie zainwestowanych już przed wiekami .

2.Położenie terenów przemysłowych

Wybór lokalizacji zakładu przemysłowego musi być poprzedzony wieloma badaniami i analizami . Badania te dotyczą : rezerwy siły roboczej na danym terenie od rynków zbytu i miejsc z których dostracza się surowiec , wartości gleb występujących na danym terenie .Korzystne jest aby zakład powstał na terenie gdzie istnieje możliwość uzyskania wykwalifikowanych pracowników przy występującej równocześnie ogólnej nadwyżce siły roboczej . Na terenach o dużym uprzemysłowieniu występuje często konieczność wybudowania zakładu zatrudniającego kobiety . Lokalizując zakład należy wziąć pod uwagę zapewnienie odpowiednich środków transportowych . Przemysł wymagający obsługi kolejowej umieszcza się naogół istniejących stacji . Bardzo ważnym zagadnieniem decydującym o lokalizacji obiektów przemysłowych jest zaopatrzenie w wodę . Przy wyborze terenu pod ciężki przemysł należy się liczyć z dużymi zmianami na danym terenie.W związku z tym nie należy umieszczać ich w rejonach turystyczno wypoczynkowych . Większość zakładów przemysłowych powinna być lokalizowana na terenach względnie płaskich . Lokalizując zakład należy wziąć pod uwagę dogodne powiązanie z siecią komunikacyjną .

3. Położenie obszarów rolniczej przestrzeni produkcyjnej .

Przy rozbudowie miast należy zwrócić szczególną uwagę na to , aby tereny na których zalegają dobre gleby nie były możliwie przeznaczane pod cele inne niż rolnicze .

4.Obszary zabudowane i ewentualne zmiany

Punkt ten okresla charakterystykę terenów zabudowanych. Zawierają się w nim dane dotyczące tego czy w najbliższym czasie rozpatrywany teren ulegnie zmianie czy też ma pozostać w takiej samej formie . Muszą to być określone przewidywane , ewentualne przeróbki wyburzenia bądź też dobudowa nowych obiektów .

5.Obszary pod zabudowę

Przy określaniu położenia i wielkości obszarów pod zabudowę należy wziąć pod uwagę następujące czynniki :rejon , istniejący już pobliski przemysł ,przewidywaną liczbę mieszkańców

6.Kierunki rozwoju komunikacji i oczyszczalni ścieków

Bardzo ważnym czynnikiem przy projektowaniu i rozbudowie miast jest prawidłowe zaprojektowanie sieci komunikacyjnych. Na obrzeżach dużych miast powinny znajdować się stacje kolejowe i obwodnice zapewniające prawidłowe połączenie miasta z siecią krajową .Wyszukiwarka