PLANOWANIE PRZESTRZENE (cw) SLOWNICZEK

background image

PLANOWANIE PRZESTRZENE

I PROJEKTOWANIE

Tadeusz Szczygieł

październik 2009

background image

Słowniczek

pojęć

jest

zbiorem definicji legalnych, czyli
zachowujących

moc

normatywną (wiążącą) tylko na
potrzeby aktu w którym się
znalazły

background image

USTAWA

z dnia 27 marca 2003 r.

o planowaniu

i zagospodarowaniu

przestrzennym

background image

ład przestrzenny

należy przez to rozumieć takie
ukształtowanie przestrzeni, które
tworzy harmonijną całość oraz
uwzględnia

w

uporządkowanych

relacjach wszelkie uwarunkowania i
wymagania funkcjonalne, społeczno-
gospodarcze,

środowiskowe,

kulturowe

oraz

kompozycyjno-

estetyczne;

background image

rozwój zrównoważony

należy przez to rozumieć rozwój, o którym mowa w art. 3
pkt 50 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony
środowiska

to taki rozwój społeczno-gospodarczy, w
którym następuje proces integrowania
działań politycznych, gospodarczych i
społecznych, z zachowaniem równowagi
przyrodniczej

oraz

trwałości

podstawowych procesów przyrodniczych,
w celu zagwarantowania możliwości
zaspokajania

podstawowych

potrzeb

poszczególnych

społeczności

lub

obywateli

zarówno

współczesnego

pokolenia, jak i przyszłych pokoleń”.

background image

środowisko

należy przez to rozumieć środowisko, o którym mowa w
art. 3 pkt 39 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo
ochrony środowiska;

ogół

elementów

przyrodniczych, w tym także
przekształconych

w

wyniku

działalności człowieka, a w
szczególności

powierzchnię

ziemi,

kopaliny,

wodę,

powietrze, zwierzęta i rośliny,
krajobraz oraz klimat”

background image

interes publiczny

należy przez to rozumieć:

uogólniony cel dążeń i działań,
uwzględniających
zobiektywizowane

potrzeby

ogółu

społeczeństwa

lub

lokalnych

społeczności,

związanych

z

zagospodarowaniem
przestrzennym;

background image

inwestycja

celu

publicznego

działania o znaczeniu lokalnym
(gminnym)

i

ponadlokalnym

(powiatowym,

wojewódzkim

i

krajowym), stanowiące realizację
celów, o których mowa w art. 6
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomościami, tj:

background image

wydzielanie gruntów pod drogi

publiczne i drogi wodne, budowa i
utrzymywanie tych dróg, obiektów i
urządzeń transportu publicznego,
części lotniczych lotnisk oraz służących
do kierowania, kontroli, nadzoru i
zabezpieczania ruchu lotniczego, w
tym rejonów podejść, a także łączności
publicznej i sygnalizacji,

background image

wydzielenie gruntów pod linie kolejowe

oraz ich budowa i utrzymanie,

budowa i utrzymywanie ciągów

drenażowych, przewodów i urządzeń
służących do przesyłania płynów, pary,
gazów i energii elektrycznej, a także
innych obiektów i urządzeń
niezbędnych do korzystania z tych
przewodów i urządzeń,

background image

budowa i utrzymywanie publicznych

urządzeń służących do zaopatrzenia
ludności w wodę, gromadzenia,
przesyłania i oczyszczania ścieków
oraz utylizacji odpadów,

background image

budowa oraz utrzymywanie obiektów i

urządzeń służących ochronie środowiska,
zbiorników i innych urządzeń wodnych
służących zaopatrzeniu w wodę, regulacji
przepływów i ochronie przed powodzią, a
także regulacja i utrzymywanie wód oraz
urządzeń melioracji wodnych, będących
własnością Skarbu Państwa lub jednostek
samorządu terytorialnego,

background image

opieka nad nieruchomościami

stanowiącymi zabytki w rozumieniu
przepisów o ochronie zabytków i
opiece nad zabytkami,

ochrona Pomników Zagłady w

rozumieniu przepisów o ochronie
terenów byłych hitlerowskich
obozów zagłady,

background image

budowa i utrzymywanie

pomieszczeń dla urzędów organów
władzy, administracji, sądów i
prokuratur, państwowych szkół
wyższych, szkół publicznych, a
także publicznych: obiektów
ochrony zdrowia, przedszkoli,
domów opieki społecznej i placówek
opiekuńczo-wychowawczych,

background image

budowa i utrzymywanie obiektów

oraz urządzeń niezbędnych na
potrzeby obronności państwa i
ochrony granicy państwowej, a
także do zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego, w tym
budowa i utrzymywanie zakładów
karnych oraz zakładów dla
nieletnich,

background image

poszukiwanie, rozpoznawanie i

wydobywanie kopalin stanowiących
własność Skarbu Państwa,

zakładanie i utrzymywanie

cmentarzy,

ustanawianie i ochrona miejsc

pamięci narodowej,

background image

ochrona zagrożonych wyginięciem

gatunków roślin i zwierząt lub siedlisk
przyrody,

inne cele publiczne określone w

odrębnych ustawach.

background image

obszar

przestrzeni

publicznej

obszar o szczególnym znaczeniu
dla

zaspokojenia

potrzeb

mieszkańców, poprawy jakości
ich

życia

i

sprzyjający

nawiązywaniu

kontaktów

społecznych ze względu na jego
położenie

oraz

cechy

funkcjonalno-przestrzenne,
określony

w

studium

uwarunkowań

i

kierunków

zagospodarowania
przestrzennego gminy;

background image

obszar problemowy

obszar szczególnego zjawiska z
zakresu

gospodarki

przestrzennej lub występowania
konfliktów

przestrzennych

wskazany

w

planie

zagospodarowania
przestrzennego

województwa

lub

określony

w

studium

uwarunkowań

i

kierunków

zagospodarowania
przestrzennego gminy;

background image

obszar wsparcia

należy przez to rozumieć obszar określony w ustawie z dnia

12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego,

tj.

obszar wyodrębniony ze względu
na występujące na nim problemy
rozwojowe,

podlegający

określonym działaniom za strony
Rady

Ministrów,

administracji

rządowej i jednostek samorządu
terytorialnego”

background image

obszar metropolitalny

obszar wielkiego miasta oraz
powiązanego

z

nim

funkcjonalnie

bezpośredniego

otoczenia, ustalony w koncepcji
przestrzennego
zagospodarowania kraju;

background image

dobra kultury
współczesnej

nie będące zabytkami dobra kultury,
takie jak pomniki, miejsca pamięci,
budynki, ich wnętrza i detale,
zespoły

budynków,

założenia

urbanistyczne

i

krajobrazowe,

będące

uznanym

dorobkiem

współcześnie

żyjących

pokoleń,

jeżeli cechuje je wysoka wartość
artystyczna lub historyczna;

background image

teren zamknięty

należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w

art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo

geodezyjne i kartograficzne, tj.

„teren

o

charakterze

zastrzeżonym ze względu na
obronność

i

bezpieczeństwo

państwa,

określone

przez

właściwych

ministrów

i

kierowników

urzędów

centralnych”

background image

działka budowlana

nieruchomość

gruntowa

lub

działka gruntu, której wielkość,
cechy geometryczne, dostęp do
drogi

publicznej

oraz

wyposażenie

w

urządzenia

infrastruktury

technicznej

spełniają

wymogi

realizacji

obiektów

budowlanych

wynikające

z

odrębnych

przepisów

i

aktów

prawa

miejscowego;

background image

uzbrojenie terenu

należy przez to rozumieć urządzenia, o których mowa w

art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o

gospodarce nieruchomościami; tj.

urządzenie albo modernizacja

drogi oraz wybudowanie pod

ziemią, na ziemi albo nad ziemią

przewodów

lub

urządzeń

wodociągowych,

kanalizacyjnych,

ciepłowniczych, elektrycznych,

gazowych i telekomunikacyjnych

background image

dostęp do drogi
publicznej

bezpośredni dostęp do tej drogi
albo dostęp do niej przez drogę
wewnętrzną

lub

przez

ustanowienie

odpowiedniej

służebności drogowej;

background image

standardy

zbiory

i

zakresy

wymagań

dotyczących

opracowań

i

dokumentów

planistycznych

oraz zasady stosowania w nich
parametrów

dotyczących

zagospodarowania
przestrzennego;

background image

parametry i wskaźniki
urbanistyczne

parametry

i

wskaźniki

ustanawiane

w

dokumentach

planistycznych,

zgodnie

z

przepisami wydanymi na podstawie:
art. 10 ust. 4 - Minister właściwy do spraw
budownictwa,

gospodarki

przestrzennej

i

mieszkaniowej określi, w drodze rozporządzenia,
wymagany zakres projektu studium w części
tekstowej

i

graficznej,

uwzględniając

w

szczególności wymogi dotyczące materiałów
planistycznych,

skali

opracowań

kartograficznych,

stosowanych

oznaczeń,

nazewnictwa,

standardów

oraz

sposobu

dokumentowania prac planistycznych

background image

parametry i wskaźniki
urbanistyczne cd.

art. 16 ust. 2 - Minister właściwy do
spraw

budownictwa,

gospodarki

przestrzennej i mieszkaniowej określi, w
drodze rozporządzenia, wymagany zakres
projektu planu miejscowego w części
tekstowej i graficznej, uwzględniając w
szczególności

wymogi

dotyczące

materiałów

planistycznych,

skali

opracowań kartograficznych, stosowanych
oznaczeń, nazewnictwa, standardów oraz
sposobu

dokumentowania

prac

planistycznych.

background image

parametry i wskaźniki
urbanistyczne cd.

Art. 40. Minister

właściwy

do

spraw

budownictwa, gospodarki przestrzennej i
mieszkaniowej

określi,

w

drodze

rozporządzenia, wymagany zakres projektu
planu zagospodarowania przestrzennego
województwa w części tekstowej i graficznej,
uwzględniając w szczególności wymogi
dotyczące materiałów planistycznych, skali
opracowań kartograficznych, stosowanych
oznaczeń, nazewnictwa, standardów oraz
sposobu

dokumentowania

prac

planistycznych.

background image

walory ekonomiczne
przestrzeni

cechy przestrzeni, które można
określić

w

kategoriach

ekonomicznych;

background image

wartość nieruchomości

wartość rynkowa

nieruchomości

=

background image

powierzchnia sprzedaży

część ogólnodostępnej powierzchni

obiektu

handlowego

stanowiącego

całość

techniczno

-

użytkową,

przeznaczonego

do

sprzedaży

detalicznej, w której odbywa się

bezpośrednia sprzedaż towarów (bez

wliczania do niej powierzchni usług i

gastronomii

oraz

powierzchni

pomocniczej, do której zalicza się

powierzchnie

magazynów,

biur,

komunikacji, ekspozycji wystawowej

itp.).

background image

K O

N I E

C


Document Outline


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Planowanie Przestrzenne cw
Planowanie przestrzenne ćw i zasady zaliczenia
cw zakres KMB, OŚ, sem II 1 SOWiG, Planowanie Przestrzenne
sci±ga III, Planowanie przestrzenne
PRL Przytyk-poprawiony, Planowanie przestrzenne
Planowanie przestrzenne wykłady
Wiszniowski,planowanie przestrzenne, Kierunki zagospodarowania
sciaga planowanie, planowanie przestrzenne
Przestrzeń, Planowanie przestrzenne
Planowanie przestrzenne wykłady
Wiszniowski,planowanie przestrzenne, ustawy
planowanie przestrzenna, urbanistyka
Wiszniowski,planowanie przestrzenne, Polityka przestrzenna
Planowanie przestrzenne ściąga
Planowanie przestrzenne, OCHRONA ŚRODOWISKA, planowanie przestrzenne
PLANOWANIE PRZESTRZENNE Wykład

więcej podobnych podstron