Człowiek jako istota społeczna

background image

Człowiek jako istota

społeczna

Jednostka a zbiorowość.

background image

Socjologia

- nauka zajmująca się badaniem

zagadnień związanych ze

społeczeństwem i zachodzącymi w

nim zmianami.

Prekursorem nauki był

Arystoteles

(„człowiek jest istotą społeczną”),

a terminu „socjologia” po raz

pierwszy użył francuski filozof

Auguste Comte

. W XIX wieku

uznano socjologię za odrębną

dziedzinę naukową.

background image

Koncepcje zachowania się

człowieka

Zagadnieniami zachowania człowieka w różnych
sytuacjach zajmuje się nauka zwana

psychologią

.

Ustaliła ona kilka koncepcji, które tłumacza różne
zachowanie w różnych sytuacjach osobowością
człowieka oraz wpływem czynników zewnętrznych:

-Koncepcja behawiorystyczna

– kluczowe znaczenie

dla zachowania człowieka ma środowisko
zewnętrzne; modyfikują one zachowanie człowieka
przez docierające do niego bodźce w postaci nagród i
kar;

-Koncepcja poznawcza

– człowieka kształtują

informacje docierające do niego z otoczenia; odbiór i
interpretacja tych informacji kształtuje człowieka
(reklama);

-Koncepcja psychoanalityczna

– człowieka kształtują

jego potrzeby, zależne od warunków społecznych i
kultury;

-Koncepcja humanistyczna

– człowieka kształtują

doświadczenia, które napotykają go w dążeniu do
samorealizacji i rozwoju.

background image

Osobowość

Reakcje człowieka w różnych sytuacjach
jest odmienne, to co o tym decyduje to
tzw.

osobowość.

Osobowość to zespół cech i
mechanizmów wewnętrznych, które
warunkują zachowanie oraz przebieg
procesów psychicznych.
Najpopularniejsze

typologie osobowości

zostały stworzone przez

Hipokratesa i

Carla Gustava Junga.

Popularniejsza jest

ta pierwsza gdyż Jung wyodrębnił
jedynie osobowości introwertyka i
ekstrawertyka.

background image

Osobowości wg Hipokratesa

background image

Składniki osobowości:

- Tożsamość

– poczucie odrębności i

niepowtarzalności; świadomość siebie i tego
kim się jest;

a)tożsamość osobista
b)tożsamość społeczna

- Mentalność

- system zasad, którymi

kierujemy się w życiu

a)Indywidualistyczna
b)Kolektywistyczna

- Wartości

- motywują i wyznaczają cele

działań człowieka

- Potrzeby

– poczucie braku czegoś, co jest

niezbędne do życia

background image

Piramida potrzeb Abrahama

Maslowa

background image

- Postawa

– stosunek do otaczającej

rzeczywistości kształtujący się w
procesie wychowania;

Odmianą postawy jest

stereotyp,

czyli

uproszczony obraz grup społecznych,
osób lub obyczajów; wizerunek ten
często opiera się na fałszywej lub
niepełnej wiedzy, rzadko ulega
zmianom;

- Temperament

– szybkość i siła

zachowania, pobudliwość i tempo
procesów psychicznych;

- Zdolności

- właściwości i cechy

psychiczne umożliwiające skuteczne
wykonywanie pewnych czynności;

- Inteligencja

– zespół zdolności

umysłowych, które pozwalają na
sprawne wykorzystywanie posiadanej
wiedzy i przystosowanie do nowych
warunków i zadań;

background image

Człowiek a zbiorowość.

Człowiek funkcjonuje w zbiorowości dzięki istnieniu tzw.

więzi

społecznych, czyli ogółu stosunków społecznych i zależności,
które łączą człowieka ze zbiorowością lub grupą.

Są one wynikiem bezpośrednich kontaktów międzyludzkich czyli
tzw.

styczności przestrzennej

. Jest to zarazem pierwszy etap

powstawania więzi. Drugi etap to powstanie

styczności

psychicznej

– efekt obopólnych zainteresowań ludzi i zauważania

u innych osób cech, które mogą zaspokoić nasze potrzeby.
Zainteresowanie takie może przerodzić się w przyjaźń lub
sympatię.

Na skutek połączenia styczności przestrzennej i psychicznej
powstaje styczność społeczna – wymiana informacji między
jednostkami i oddziaływanie wzajemne.

Skuteczne oddziaływanie przeradza się w powstanie stosunków
społecznych i w konsekwencji zależności społecznych
Elementy te składają się na więzi społeczne, a Piotr Rybicki
dokonał ich klasyfikacji na:

-Więzi naturalne

-Więzi stanowione

-Więzi zrzeszeniowe

background image

Dystanse przestrzenne wg

Edwarda Hall’a ( Ukryty

wymiar)

background image

Zbiorowości społeczne

Zbiorowość społeczna

- zespół ludzi, miedzy którymi wytworzyła

się i utrzymuje nawet przez krótki czas więź społeczna.

Najprostszą formą zbiorowości jest …

Nieco większym jest

krąg społeczny.

Natomiast największym typem zbiorowości jest …

background image

Społeczeństwo a

społeczność

Społeczeństwo to forma życia ludzi
powstająca na drodze ciągłych zmian
stosunków społecznych. Tym co buduje
społeczeństwo są zbiorowości, w których
występują uporządkowane systemy
oddziaływań społecznych opartych na
związkach.

Takie zbiorowości w socjologii

nazywamy społecznościami

.

Społeczności mogą być:

-lokalne

-regionalne

-państwowe

-globalne

.

Pierwowzorem społeczności były
wspólnoty oparte na więziach
naturalnych. W momencie
sformalizowania zasad funkcjonowania
tych wspólnot prawem, wspólnym
terytorium, kultura i instytucjami,
wspólnoty przekształciły się w
społeczeństwa.

background image

Socjalizacja

Od chwili narodzin człowiek staje się częścią
społeczeństwa. Od tej chwili rozpoczyna się proces
socjalizacji czyli uspołeczniania jednostki. W tym
czasie kształtujemy swoja osobowość, budujemy
system wartości norm i wzorców oraz poznajemy
zachowania obowiązujące w danej społeczności.
Proces socjalizacji dzielmy na 2 etapy:

-Socjalizację pierwotną

– zachodzi poprzez kontakt z

rodziną i rówieśnikami;

-Socjalizacją wtórną

– proces samodzielnego

kształtowania osobowości; świadome uczenie się
nowych norm i zasad zachowania się;
Bywa jednak, ze jednostka ma trudności z
przystosowaniem się do życia społecznego lub proces
socjalizacji zostaje zakłócony. W takim przypadku
podejmuje się działania mające umożliwienie takiemu
człowiekowi powrotu do normalnego życia poprzez
tzw.

resocjalizację.

background image

Role społeczne

Przechodząc proces socjalizacji, każdy człowiek uczy się
zachowania w różnych sytuacjach przyjmując różne role
społeczne.
Przechodzenie z roli do roli bardzo często powoduje powstawanie
konfliktów – przechodzenie z roli ucznia do roli studenta a potem
pracownika, lub przechodzenie z roli dziecka do roli rodzica itd.

background image

Co zapamiętałem

1.Co to jest socjologia?
2.Jakie są koncepcje zachowania się

człowieka?

3.Kto powiedział jako pierwszy „Człowiek jest

istotą społeczną”?

4.Czym jest osobowość i jakie są jej

składniki?

5.Najmniejszą forma zbiorowości jest ……., a

największą ………. .

6.Czym jest społeczeństwo ?
7.Czym jest socjalizacja i czym różni się od

resocjalizacji?

background image

Dziękuję za uwagę !!!


Document Outline


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Człowiek jako istota społeczna
człowiek jako istota społeczna KVZCBNJNHG3QSNGW3KES2TOZACH7L4TVMQRJFRI
Czlowiek jako istota spoleczna Nieznany
Człowiek jako istota społeczna
Człowiek jako istota społeczna, Studia rok I, Socjologia ogólna
Człowiek jako istota społeczna, Filologia polska, Psychologiczne podstawy nauczania i wychowania
Człowiek jako istota społeczna Socjalizacja Potrzeby Role społeczne
Człowiek jako istota społeczna, Prace dyplomowe, pedagogika i psychologia
czlowiek jako istota spoleczna , Materia nauka, Wos
konspekty, rozne, Czlowiek jako istota spoleczna
Człowiek jako istota społeczna
Człowiek jako istota społeczna Socjalizacja Potrzeby Role społeczne
1 Człowiek jako istota społeczna
Człowiek jako istota społeczna
czlowiek jako istota spoleczna

więcej podobnych podstron