GO, notatek pl wyklad 7 odpady torfowe weglowe wyklad

background image

WYKŁAD 7

CERAMIKA SZLACHETNA

 żliny biało wypalające  do ceramiki sanitarnej, do płytek ściennych

 Iły ceglaste do produkcji cegły, dachówek

 Iły kamionkowe rury, zlewy, wanny do kąpieli chemicznej, do produkcji klinkieru

budowlanego, płytek podłogowych, okładzinowych-zawn trzynych

 Piaski i wiry materiał budowlany, filtracyjny (oczyszczanie wód opadowych)

 W gle sapropelowe kamienie półszlachetne, agaty, kamienie jubilerskie,

rze biarskie, wyposa enie laboratoriów

 Bursztyny kamień jubilerski, rze biarski, do nalewek

Podczas wzbogacania grawitacyjnego w gla brunatnego powstają odpady. Wyst puje w nich
mieszanina surowców towarzyszących w. brunatnemu. W Polsce z w. brunatnego powstają
odpady z mielenia (ksylity, lignity) czyli niezw glone cz ści roślin z których tworzą si zło a.

TORFY

W Polsce charakteryzują si tym, e są mokre, mają niską kaloryczność. Są u ywane lokalnie
do produkcji energii, w ogrodnict

wie, do produkcji leków. Urabiany przez srezowanie

(wycinanie odpowiednich kształtów) Cenne są surowce torfom, jak żYTIA. Ma ona ró ne
odmiany: krzemionkowa, detrytowa, wapniowa, mieszana. Oprócz tego torfom towarzyszy
kerczemit, rudy darniowe (bogate w elazo) Stosowane do: kąpieli błotnych.
Najkorzystniejsza jest gytia mieszana; rudy garniowe w okolicach Cz stochowy, jako
sorbenty w procesach odsiarczania, w przemyśle cementowym.

ODPADY Z PRZźTWARZANIA SUROWCÓW źNźRżźTYCZNYCH PODCZAS

SPALANIA W żLA

Popiół= u el + pył = pozostałość po spaleniu

Popiół lotny

Mogą być w całości wykorzystane. W zale ności jakie w gle są spalane popioły lotne mogą
ró nić si mi dzy sobą.

 Z brunatnych- wapniowe

 Z pośrednich- glinowe

 Z kamiennych- krzemionkowe.

u le dzielą si na:

 Topione

background image

 Kawałkowe

 Granulowane.

Bardzo cz sto opracowywane są ró ne technologie dotyczące u li. u le są radioaktywne.
W latach 80-

tych w mediach rozp tała si burza, e du e płyty przeznaczone do budowy

domów wykonane były na bazie popiołów lotnych.

Popioły lotne- właściwości

 Własności wią ące(z powodu ró nych kształtów ziaren)

Kulisty-

mikrosfery. Powstają w procesie spalania w gla-puste w środku, wypełnione

tylko gazem, z zewn trzna powłoka zbudowana z krzemu. Mają rozwini tą
powierzchni .

 Tiksotropia-płyni cie ( suchy materiał, a wygląda jakby płynął jak ciecz)

U ywane do produkcji kondensatorów, do gaszenia po arów, do produkcji tworzyw
sztucznych.

Zastosowanie u lu

u el, szczególnie ten z kodów rusztowych, od dawna cieszy się du ym i powszechnym

zainteresowaniem ludności i znajduje szerokie gospodarcze zastosowanie do:

— utwardzania dróg,

— wyrobu pustaków,

— ocieplania stropodachów,
--- kruszywo do betonu,
--- do niwelacji zapadlisk,
---

jako przekładka.

W u lach nie mo e być składników palnych.

Popiół lotny z uwagi na swój specyficzny charakter, wygląd oraz sprawiający trudności w

bezpośrednim zastosowaniu, nie zyskał sobie szybko du ego grona zwolenników. Znale li si
natomiast zdecydowani jego przeciwnicy.

Wykorzystanie popiołów wapniowych w rolnictwie: nośnik środków ochrony roślin.

żliny łatwo p czniejące- towarzyszą w glowi brunatnemu.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
GO notatek-pl-wyklad-6-odpady-przerobcze-wyklad
GO, notatek pl wyklad 4 regionalne plany gospodarki odpadami wyklad
GO notatek-pl-wyklad-5-planowanie-przestrzenne-wyklad
GO, notatek pl wyklad 8 sztuczne kruszywa lekkie wyklad
GO, notatek pl wyklad 2 cykl zycia unieszkodliwanie odpadow wyklad
GO, notatek pl wyklad 4 regionalne plany gospodarki odpadami wyklad
GO, notatek pl podzial odpadow komunlanych wyklad
notatek pl wyklad 3 model krazenia odpadow wyklad
notatek pl wyklady
notatek pl ekologia wyklady zielen miejska
notatek pl rynki finansowe wyklady
techniki komunikacyjne wyklad 4 Notatek pl
zwf wyklad Notatek pl
notatek pl budowa mechanizm wsalania i wysalania bialek wyklad
notatek pl podstawowe zagadnienia wyklady
notatek pl ekologia i zarzadzanie srodowiskiem wyklad 4
notatek pl ekonomika wyklady prof chomatowski
notatek pl podstawy ekonometrii wyklady towarzystwo ekonometryczne

więcej podobnych podstron