notatek pl rachunkowosc finansowa rozwiazane testy

background image

Test B

1. Nadrzędne zasady rachunkowości:

a) są podporządkowane kanonowi wiernego i rzetelnego obrazu przedsiębiorstwa

b) stanowią praktycznie występujące instrukcje (reguły) postępowania
c) nie należą do norm metodologicznych języka opisu rachunkowości

2. Nieplanowany odpis amortyzacyjny równy niezamortyzowanej części wartości obiektu do
odtworzenia jest wliczany w ciężar:
a) kosztów podstawowej działalności operacyjnej,

b) pozostałych kosztów operacyjnych lub strat nadzwyczajnych

c) wyłącznie strat nadzwyczajnych

3. Zasada memoriałowa w rachunkowości:
a) gwarantuje poprawność obliczeń w procedurze ustalania wyniku finansowego,
b) zapewnia kompletność obrazu zmian finansowo-rzeczowych w majątku przedsiębiorstwa
c

) jej przestrzeganie powoduje subiektywizm w decyzjach dotyczących momentu wystąpienia zmian

majątkowych wynikających z działalności przedsiębiorstwa

4. Metoda amortyzacji degresywnej zakłada:
a) większe stawki amortyzacyjne w końcowych okresach użytkowania obiektu
b) możliwość zróżnicowania stawek amortyzacyjnych w zależności od ilości pracy wykonanej przez
obiekt środka trwałego

c) malejącą stawkę amortyzacyjną w miarę upływu czasu

5. Kapitał zapasowy spółki akcyjnej:
a) odzwierciedla osiągnięte w trakcie działalności własne źródła finansowania aktywów
b) jest bezterminowym zobowiązaniem jednostki gospodarczej wobec jej otoczenia

c) obejmuje między innymi niepodzielony wynik z lat ubiegłych i akcje własne emitenta

6. Które twierdzenie jest prawdziwe:
a) zapasy wyceniane są na dzień bilansowy wyłącznie w cenie nabycia
(nie bo ceny się zmieniają)
b) środki trwałe obejmują nieruchomości inwestycyjne

c) nieruchomości inwestycyjne są traktowane jako inwestycje długoterminowe

7. Ulepszenie środków trwałych to przedsięwzięcie, które:
a) zwiększy koszty podstawowej działalności operacyjnej w danym okresie

b) podwyższy wartość początkową środków trwałych o koszty poniesione na ich rozbudowę i
modernizację

c) jest tożsame z remontem przywracającym utraconą wartość użytkową środków trwałych

8. Zapasy to:

a) obrotowe aktywa operacyjne

b) aktywa, które na dzień bilansowy mogą być wyceniane według stałych cen ewidencyjnych
c) aktywa nie objęte odpisami aktualizującymi

9. Wynik operacyjny jest:
a) zawsze niższy od wyniku brutto
b) algebraiczną sumą kosztów i przychodów podstawowej działalności operacyjnej

c) algebraiczną sumą kosztów i przychodów działalności operacyjnej

10. Umorzenie akcji:
a) jest zawsze prawnie dopuszczone

background image

b) jest prawnie dopuszczone po spełnieniu przez emitenta określonych ustawą warunków

c) jest prawnie zabronione

11. Akcje własne emitenta:

a) nie są w ogóle rejestrowane

b) wyceniane są w jego księgach w wartości rynkowej
c) wykazywane są ze znakiem minus w pasywach jego bilansu

12. Rozliczenia międzyokresowe czynne, które wystąpiły w danym okresie dotyczą:

a) poniesionych w danym okresie kosztów dotyczących okresów późniejszych

b) ściśle oznaczonych kosztów nie stanowiących zobowiązań w danym okresie
c) planowanych pozycji kosztów, które nie są kosztami poniesionymi w danym okresie

13. Wartości niematerialne i prawne to:
a) koszty założenia spółki z o.o.

b) koszty poniesionych prac rozwojowych, których zwrot jest wielce prawdopodobny

c) koszty emisji obligacji i akcji

14. Metoda wartości przeszacowanej może być zastosowana do wyceny bilansowej:

a) jedynie w odniesieniu do inwestycji długoterminowych

b) jedynie w odniesieniu do inwestycji krótkoterminowych
c) zarówno w odniesieniu do inwestycji krótko i długoterminowych

15. Aktywa operacyjne różnią się od aktywów inwestycyjnych:
a) rodzajem i wartością
b) okresem użytkowania

c) sposobem czerpania korzyści

16. Środki trwałe:
a) to aktywa operacyjne i inwestycyjne
b) to aktywa trwałe lub obrotowe

c) to rzeczowe trwałe aktywa operacyjne

17. Które twierdzenie jest prawdziwe:

a) w przypadku leasingu operacyjnego finansujący amortyzuje przedmiot leasingu

b) pozostałe przychody operacyjne obejmują m.in. zasądzone karne oprocentowanie zobowiązań
c) koszty zakupu materiałów i towarów muszą być zawsze rozliczane w czasie

18. Zasada ostrożności polega na:
a) możliwie wysokim wycenianiu kosztów, strat i zobowiązań

b) wymusza rynkową wycenę majątku i zapewnia możliwość jego odtworzenia

c) dopuszcza wystąpienie inflacyjnych zysków

19. Wartość godziwa oznacza:
a) koszt wytworzenia produktu
b) cenę nabycia aktywu skorygowaną o trwałą zmianę jego wartości

c) kwotę, za jaką w warunkach rynkowych dany aktyw mógłby być wymieniony pomiędzy
zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi stronami transakcji

20. Które stwierdzenie jest fałszywe:
a) zasada współmierności jest przestrzegana w procedurze ustalania wyniku finansowego
b) informacje o dotychczasowym zużyciu środków trwałych można znaleźć w informacji dodatkowej

c) w wyniku przeszacowania środka trwałego zwiększeniu ulega kapitał podstawowy

background image

Test A

1.Wartości niematerialne i prawne:

a) obejmują np. prawo do użytkowania znaków towarowych

b) nie są objęte odpisami aktualizującymi
c) nie są amortyzowane

2. Wartość bilansowa wartości niematerialnych i prawnych obejmuje:
a) wartość początkową pomniejszoną o zakumulowaną amortyzację i pomniejszoną o trwałą zmianę
wartości
b) wartość początkową powiększoną o trwałą zmianę wartości

c) wartość początkową pomniejszoną o zakumulowaną amortyzację i skorygowaną trwałą zmianą
wartości

3. Prace rozwojowe obejmują
a) praktyczne zastosowanie odkryć badawczych w planowaniu lub projekcie produkcji nowych lub też
znacznie udoskonalonych materiałów, urządzeń, procesów technologicznych itp., które ma miejsce przed
rozpoczęciem seryjnej i innymi praktycznymi zastosowaniami
b) nowatorskie i zaplanowane poszukiwania rozwiązań podjęte z zamiarem przyswojenia nowej wiedzy
naukowej i technicznej

c) obie odpowiedzi są prawidłowe

4. Grunty mogą być traktowane jako:
a) wyłącznie trwałe aktywa operacyjne
b) wyłącznie jako nieruchomości inwestycyjne

c) trwałe aktywa inwestycyjne i trwałe aktywa operacyjne

5. Środki trwałe w budowie:
a) nie mogą obejmować kosztów adaptacji obcych środków trwałych
b) obejmują koszty wytworzenia środków i nieruchomości …
c) nie obejmują nakładów na modernizację i …

6. Instrumentem finansowym jest:

a) każdy papier wartościowy

b) nieruchomość inwestycyjna
c) każda umowa zawarta przez jednostkę gospodarczą z kontrahentem

7. Amortyzacja:
a) nie dotyczy nieruchomości inwestycyjnych

b) dotyczy wyłącznie środków trwałych oraz wartości niematerialnych

c) obejmuje cały okres użytkowania amortyzowanego aktywu… jest on czy nie jest rzeczywiście
używany

9. Nieruchomości inwestycyjne:
a) są traktowane jako długoterminowe aktywa inwestycyjne
b) ujmuje się w aktywach nawet wtedy, kiedy nie można …

c) są wycenione wyłącznie według metody wartości godziwej

10. Obligacje:
a) są to wyłącznie krótkoterminowe papiery wartościowe
b) mogą być wycenione w skorygowanej cenie nabycia

c) mogą być nie oprocentowane

11. Bilansowa wycena inwestycji krótkoterminowej obejmuje między innymi:

background image

a) wycenę według metody wartości godziwej

b) wycenę według metody praw własności
c) wycenę według metody wartości przeszacowanej

12. Wartość godziwa jest:
a) wartością księgową danego aktywu
b) ceną umowną w konkretnej umowie kupna-sprzedaży

c) kwotą, za jaką w warunkach rynkowych składnik aktywów mógłby być wymieniony pomiędzy
zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi stronami transakcji

13. Rezerwy bilansowe:
a) są opisane w ustawie o rachunkowości i w kodeksie spółek handlowych
b) obejmują korekty wartości aktywów

c) są opisane w ustawie o rachunkowości i prawie podatkowym

14. Rezerwy na zobowiązania:
a) mogą być wykorzystywane nie tylko dla pokrycia zobowiązań na pierwotnie utworzone
b) nie są regulowane przepisami ustawy o rachunkowości

c) oznaczają prawny lub zwyczajowo oczekiwany obowiązek wynikający z przeszłych

15. Które twierdzenie jest fałszywe:
a) zasada współmierności dotyczy procedury ustalania wyniku finansowego

b) metoda amortyzacji malejącego salda zakłada zmienną stopę amortyzacyjną

c) pozostałe przychody operacyjne to np. odpisanie przedawnionych zobowiązań

16. Nieplanowany odpis amortyzacyjny równy nie zamortyzowanej części wartości obiektu do
odtworzenia jest wliczany w ciężar:
a) kosztów podstawowej działalności operacyjnej

b) pozostałych kosztów operacyjnych lub strat nadzwyczajnych

c) wyłącznie strat nadzwyczajnych

17. Metody amortyzacji środków trwałych:
a) narzucone są przepisami ustawy o rachunkowości
b) nie mogą być zmieniane w czasie działalności jednostki gospodarczej

c) są sprawą wyboru przez jednostkę gospodarczą

18. Rozliczenia międzyokresowe czynne, które wystąpiły w danym okresie dotyczą:

a) poniesionych w danym okresie kosztów dotyczących okresów późniejszych

b) ściśle oznaczonych kosztów nie stanowiących zobowiązań w danym okresie
c) planowanych pozycji kosztów, które nie są kosztami poniesionymi w danym okresie

19. Metoda wartości przeszacowanej dotyczy wyceny:
a) tylko aktywów inwestycyjnych
b) tylko trwałych aktywów inwestycyjnych

c) trwałych aktywów inwestycyjnych i rzeczowych operacyjnych aktywów trwałych

20. Zapasy mogą być wyceniane na dzień ich nabycia lub wytworzenia:

a) wyłącznie w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia

b) w cenie nabycia, cenie zakupu, koszcie wytworzenia lub wartości godziwej
c) w cenie nabycia, cenie zakupu, koszcie wytworzenia

Test C

background image

1. Metoda podmiotowa rachunkowości polega na:
a) grupowanie zdarzeń gospodarczych według określonej wspólnej cechy
b) podwójnym opisie zdarzeń gospodarczych

c) interpretacji kapitału i zdarzeń gospodarczych z punktu widzenia danej jednostki

2. Które stwierdzenie jest fałszywe:
a) koszty działalności finansowej obejmują odsetki od kredytów bankowych

b) rachunek zysków i strat porządkuje pasywa jednostki zgodnie z kryterium ich w…

c) aktywa trwałe jednostki nie muszą mieć wyłącznie formy rzeczowej

3. Aktywa netto jednostki to:

a) tzw. Czysty majątek, czyli aktywa pomniejszone o stan kapitałów obcych

b) wszystkie aktywa operacyjne jednostki
c) aktywa pomniejszone o stan należności jednostki

4. Księgi rachunkowe powinny być prowadzone:
a) dla wybranych kategorii majątkowych
b) w sposób cykliczny np. w dowolnym okresie działalności jednostki gospodarczej

c) bieżąco i nirwanie od momentu powstania jednostki gospodarczej do chwili ….

5. Pasywa jednostki gospodarczej można określić inaczej jako:

a) krótkoterminowe i długoterminowe zobowiązania jednostki wobec jej otoczenia

b) wymagalne i mało wymagalne zobowiązania jednostki wobec jej właścicieli i otoczenia
c) wymagalne i mało wymagalne zobowiązania wobec jej właścicieli

6. Wygospodarowany przez jednostkę zysk netto:
a) nie zwiększa stanu jego kapitału własnego

b) może być przeznaczony na wypłaty dla właścicieli i jednostki

c) podlega podziałowi między właścicieli jednostki i Skarb Państwa

7. Operacje ekwiwalentne:
a) wpływają na wysokość wyniku finansowego jednostki

b) zmieniają stan i strukturę aktywów/pasywów jednostki

c) dotyczą wyłącznie zmian w stanie aktywów jednostki

8. Zapasy są:
a) składnikiem aktywów inwestycyjnych
b) wyłącznie aktywami wytworzonymi przez daną jednostkę gospodarczą

c) to tzw. Rzeczowe aktywa obrotowe

Test D

2. Saldo końcowe konta „Wynik finansowy” oznacza:

a) tzw, wynik finansowy netto, czyli wynik po opodatkowaniu

b) wynik z całokształtu działalności jednostki przed odliczeniem
c) wynik osiągnięty na działalności operacyjnej jednostki

3. Metoda bilansowa:
a) jest fundamentem systemu rachunkowości i oznacza jednocześnie interpretację majątku jednostki
gospodarczej i zmian w stanie
b) rządzi sposobem sporządzania sprawozdań finansowych jest…
c) wymusza określoną formę rejestracji zdarzeń gospodarczych

background image

5. Wymagalność pasywów dotyczy:

a) podziału pasywów jednostki na kapitały własne i kapitały obce

b) terminów spłaty zobowiązań długoterminowych
c) podziału kapitałów obcych na zobowiązania krótkoterminowe

10. Efektem poniesienia kosztu jest:
a) zawsze zmniejszenie stanu aktywów
b) zawsze zwiększenie stanu zobowiązań

c) zmniejszenie stanu aktywów lub zwiększenie stanu zobowiązań


11. Ujmowanie przychodów i kosztów jednostki w momencie .. z przestrzegania w rachunkowości:

a) zasady współmierności

b) metody bilansowej
c) zasady memoriałowej

12. Udzielenie kontrahentowi krótkoterminowej pożyczki:

a) zmieni strukturę jego pasywów

b) zwiększy jego przychody
c) zmieni jego strukturę aktywów

13. Operacje wynikowe są to:
a) bieżące zmiany kapitału własnego jednostki w danym okresie

b)wyłącznie koszty i przychody działalności operacyjnej jednostki

c) bieżące zmiany w stanie kapitału własnego i kapitału obcego jednostki

14.Nabyte papiery wartościowe w portfelu inwestora to:
a) wartości niematerialne i prawne
b) zobowiązania krótkoterminowe lub długoterminowe

c) inwestycje krótkoterminowe lub długoterminowe


15. Skutki zdarzeń losowych wpływają na:
a) poziom wyniku z działalności gospodarczej

b) poziom zysku (straty) brutto

c) poziom wyniku z działalności operacyjnej

16. W bilansie jednostki, która na koniec roku poniosła stratę netto..

a) suma aktywów = suma pasywów

b) suma aktywów> suma pasywów
c) suma aktywów< suma pasywów

18.Które twierdzenie jest prawdziwe :
a) środki trwałe to rzeczowe aktywa operacyjne
b) środki trwałe to rzeczowe aktywa operacyjne lub trwałe aktywa…

c) wynik finansowy brutto to zysk przed opodatkowaniem

Zielona

1.Zakup materiałów za gotówkę to zawsze:
a) koszt
b) wydatek

c) koszt i wydatek równocześnie

2.Odsetki od kredytów bankowych to:

background image

a)pozostałe koszty operacyjne

b)koszty finansowe.

3. Wynik ze sprzedaży papierów wartościowych jest zaliczany do:
a)działalności podstawowej

b)działalności finansowej

c)operacji nadzwyczajnych

4. Do pozostałych kosztów operacyjnych zaliczamy:
a)zużycie energii

b)przekazanie darowizny

c)odsetki od kredytów

5. Kapitały własne to:
a)równowartość aktywów netto
c)równowartość aktywów

6. Papiery wartościowe wykazywane w aktywach trwałych danego podmiotu są:
a)wyemitowanymi przez podmiot papierami

b)obcymi papierami długoterminowymi

c)obcymi papierami krótkoterminowymi

7. Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się:
a)nabyte prawo do licencji i koszty prac badawczych
b)koszty prac rozwojowych i prawa autorskie
c)prawo do użytkowania znaków towarowych i remonty środków trwałych

Żółta

1. Bilans księgowy jest zestawieniem :

a) Sald wszystkich kąt księgi głównej

b) Środków gospodarczych i źródeł jej finansowania

c) Należności i zobowiązań

2. Do inwestycji krótkoterminowych zalicza się między innymi :

a) Czeki własne, środki pieniężne w banki i kasie

b) Czeki obce, środki pieniężne w banki i kasie
c) Udzielone pożyczki krótkoterminowe i weksle własne

3. Zysk z działalności gospodarczej różni się od zysku brutto :

a) Zyskami i stratami nadzwyczajnymi oraz podatkiem dochodowym

b) Zyskami i stratami nadzwyczajnymi

c) Przychodami i kosztami finansowymi oraz zyskami i stratami nadzwyczajnymi

4. W bilansie pozycje w aktywach uporządkowane są według:

a) Płynności

b) Wartości początkowej
c) Wymagalności

5. Odsetki od udzielonej pożyczki są:

a) Pozostałym przychodem operacyjnym

b) Przychodem finansowym

c) Zyskiem nadzwyczajnym

background image

6. Równowaga bilansowa oznacza:

a) Bilansowanie się należności i zobowiązań

b) Bilansowanie się aktywów i pasywów

c) Bilansowanie się kapitału własnego i kapitału obcego

7. Kapitał własny rachunkowość interpretuje jako:

a) Równowartość aktywów podmiotu gospodarczego

b) Równowartość aktywów pomniejszoną o kredyty bankowe
c) Bezterminowe zobowiązania podmiotu wobec właścicieli

8. Źródłem finansowania aktywów są między innymi:

a) Posiadane licencje

b) Zużycie materiałów do produkcji
c) Zakup aukcji na giełdzie

9. Przykładem operacji wynikowej jest:

a) Spłata zobowiązania

b) Zużycie materiałów do produkcji

c) Zakup aukcji na giełdzie

10. Konto „koszty finansowe” wykazują na moment zamknięcia ksiąg saldo:

a) Debetowe
b) Kredytowe
c) Nie wykazuje salda

11. Zakup środków trwałych za gotówkę:

a) Zmniejszy sumę bilansową
b) Zwiększy kapitał własny

c) Zmieni strukturę aktywów

12. Która z równości jest prawidłowa :

a) Aktywa – kapitał własny = kapitał obcy
b) Kapitał własny – zobowiązania = aktywa
c) Kapitał własny – kapitał obcy = aktywa trwałe

13. Do aktywów obrotowych zaliczamy między innymi:

a) Wyroby gotowe, materiały, licencje

b) Towary, środki pieniężne, weksle obce

c) Środki trwałe w budowie, materiały, środki pieniężne

14. Do kosztów finansowych zaliczamy między innymi:

a) Wynagrodzenia pracowników
b) Amortyzację środków trwałych

c) Odsetki od wyemitowanych przez przedsiębiorstwo obligacji

15. Wszystkie podmioty rachunkowości na koniec roku obrotowego muszą sporządzić :

a) Tylko bilans

b) Bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową

c) Rachunek zysków i strat i sprawozdanie z przepływów pieniężnych

16. Równość aktywów i pasywów wynika w rachunkowości z :

a) Metody podmiotowej

b) Metody bilansowej

background image

c) Zasady memoriałowej

17. Przykładem operacji ekwiwalentnej jest :

a) Zaciągnięcie pożyczki
b) Zużycie materiałów biurowych

c) Złożenie zamówienia u dostawcy

18. Spłata zobowiązania wobec dostawcy z rachunku bankowego:

a) Zmniejszy kapitał własny
b) Zmieni strukturę pasywów

c) Zmieni strukturę bilansową

19. Rachunek zysków i strat jest sprawozdaniem finansowym opisującym:

a) Działalność operacyjną jednostki
b) Wynik finansowy z całokształtu działalności jednostki
c) Wyniki nadzwyczajne jednostki

20. Amortyzacja to koszt z tytułu zużycia:

a) Środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
b) Lokat długoterminowych i środków trwałych
c) Materiałów produkcyjnych


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
notatek-pl-rachunkowosc-finansowa-testy-RUP
notatek pl rynki finansowe wyklady
notatek pl zarzadzanie finansami przedsiebiorstw pytania do egzaminu (1)
rachunek kosztow - wyklady-Notatek.pl, rachunek kosztów dla inżynierów
notatek pl rynki finansowe wyklady
www.wsb2.pl testy wiczenia, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW
{ragan - testy 2-Notatek.pl, Studia, Rynki Finansowe
raganiewicz testy - poprawione-Notatek.pl, Studia, Rynki Finansowe
www.wsb2.pl testy na egzamin- finanse przedsiebiorstw, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, FINANSE PRZEDSIĘBIORS
ragan - testy-Notatek.pl, Studia, Rynki Finansowe
Rynek finansowy - notatki z wykładu (notatek.pl), Studia UMK FiR, Licencjat, II rok - moduł Rachunko
www.wsb2.pl testy wiczenia, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW
test3-Notatek.pl, Studia, Rynki Finansowe
Notatka II FiR, Studia UMK FiR, Licencjat, II rok - moduł Rachunkowość, Finanse publiczne R.Huterski
cw6 rozwiazania, Zaawansowana rachunkowość finansowa, Zaawansowana rachunkowość finansowa, zaawansow
test2-Notatek.pl, Studia, Rynki Finansowe

więcej podobnych podstron