notatek pl wyklad 3 model krazenia odpadow wyklad

background image

WYKŁAD 3

MODźL KR

źNIA ODPADÓW W RODOWISKU

Rysunek

(na exam konkretny przykład)

Wzajemne przekazywanie odpadów rozpoczyna proces kr enia odpadów.

Uprzydatnianie odpadów

-(np. rozdrabnianie, wzbogacanie magnetyczne, czyli

nadanie takiej formy, by

przydały si do wykorzystania.

Przeróbka

 nie zmieniamy wła ciwo ci chemicznych.

Przetwarzanie

 zmieniamy wła ciwo ci chemiczne i fizyczne.

Odpady z rolnictwa:

-

skierowanie do rodowiska

ostateczno ć

-

przeróbka na paliwo

przedostatnie.

PROCESY UPRZYDATNIANIA

 Kompostowanie

 Uprzydatnia si odpady do unieszkodliwiania, poprzez

 rozdrabnianie -uprzydatnia do spalania;

-do produkcji kompostu;

-do produkcji wina.

-

łamanie

-

ci cie

-kruszenie
-szarpanie
-rozcieranie
-roztwarzanie, rozpuszczanie w wodzie

 tworzy si nowa substancjato ju jest

przetwarzanie.

Dokonuje si tego za pomoc Ś
-kruszarek;
-szarparek;
-rozdrabniaczy masowych;
-gilotyny;
-

młynkówś

background image

-tarek;
-

mo dzierzy.

Tworz si Ś

-

płatki

-

cz stki

-k

awałki.

 z wykorzystaniem

wzbogacania grawitacyjnego, czyli sposobu segregacji

wykorzystującego różnice w gęstości.

 Separacja w cieczach ci kich-wykorzystanie ró nicy g sto ci w wodach(tylko ziarna

ci sze od ci aru wła ciwego wody). Wykorzystuje si do tego ciecze ci kie, czyli
ci sze od wody. Sporz dza si je bior c pod uwag przedział g sto ci materiału(np.
chlorek cynku rozpuszczony w wodzie). Dziel si naŚ
-niejednorodne-

czynnik, który decyduje o jej g sto ci nie wchodzi w reakcj z wod ,

powstaj

e zawiesina, która ma g sto ć wi ksz ni woda

-jednorodne-analogicznie;

 Wzbogacanie w osadzarkach- separacja za pomoc ruchu tłokaś

 Wzbogacanie na stołach koncentracyjnych- separacja z wykorzystaniem asymetrii

przyspieszeń.

 sita działaj ce w przesiewaczach na przetrz sark  zestaw sit o ró nych

wielko ciach oczek segreguje poszczególne frakcje;

 wykorzystanie siły od rodkowejŚ

-cyklony

 rozdział wyst puje w o rodku powietrznymś

-hydrocyklony

rozdział wyst puje w rodowisku wodnym.

Du e ziarna rozchodz si na brzegi, a drobne zostaj w centrum. Metoda
wykorzystuj ca ci ar, zale na od promienia cz stek

nadanie ruchu wirowego.

 Z wykorzystaniem podatno ci magnetycznej

podatne: stal
Mo emy wydzielić
-

metale elazne od nie elaznych(mied , aluminium, cyna);

-

złomy metaliś

-

opiłki metali od piasku.

 Na podstawie własno ci makroskopowych po ogl dni ciu, obserwuj c ró nice w

składzie i kształcieś

 Wykorzystanie optykiseparacja fotometryczna;

 Wykorzystanie zwil alno ci i niezwil alno ci powierzchni.
PROCESY GRANULOWANIA-

maj za zadanie wytworzenie z odpadów

drobnoziarnistych form zbrylonych o odpowiednich wła ciwo ciach mechanicznych

background image

przy równoczesnej modyfikacji wła ciwo ci odpadów tak, aby zapewnić ich
wykorzystanie.

 Granulacja-Ł czenie poprzez toczenie, nawarstwianie, obtaczanie (np. nie ki) (jak

pył na laborkach). To co otrzymujesz to granulat, poci ty na cz ci to grudki (pelety)

 Prasowanie

efekt:
-brykiet
-bele-

belowanie, np. papieru, słomy przez procesy nacisku. Zapobiega równie

rozchodzeniu

si podczas transportu.

-

paczkowanie(złom metali elaznych i nie elaznych, forma po rednia mi dzy

brykietowaniem, a belowaniem)

Z wykorzystaniem separacji powietrznej:
-wydmuchiwanie;
-zasysanie.

RACJONALNA GOSPODARKA ODPADAMI

1. PLANOWA

nale y zaplanować, jakie odpady si ma, ile ich jest, co z nimi zrobić i gdzie. W Polsce jest
planowa gospodarka odpadami. Je li chodzi o kwestie odpadów powinna być
przeprowadzona centralizacja, aby móc „wymieniać si ” odpadami. Aby tego dokonywać
trzeba wiedzieć ile ich powstaje i gdzie w skali roku i jakie s to odpady.

2. KOMPLEKSOWA

Nale y zaj ć si wszystkimi odpadami.

3. EKONOMICZNA

Nale y zaplanować gospodarowanie tak, aby nie pochłaniało zbyt wielu pieni dzy.

4. PROEKOLOGICZNA

Nale y pami tać, że gospodarować odpadami trzeba w taki sposób, aby gospodarowanie

nie powodowało większych zmian w środowisku niż sam fakt ich istnienia.

5. źNźRżOOSZCZ DNA

Nale y oszcz dzać energi , bo w trakcie jej zu ywania powstaj kolejne odpady i nast puje
degradacja rodowiska.

background image

W

Polsce uchwalony został Krajowy Plan żospodarki Odpadami, który zawierał rozwi zania

dotycz ce wszystkich rodzajów odpadów. Polska miała 10 miesi cy na realizacj tego planu.

Po pół roku

 uchwalenie Wojewódzkiego Planu żospodarki Odpadami, który zawierał

rozwi zania szczegółowe dla odpadów niebezpiecznych (w zakładach przemysłowych,
rzemiosłach, usługach)

Po kolejnym pół roku

 uchwalenie Powiatowych Planów żospodarski Odpadami, które

zawie

rały szczegółowe rozwi zania dla odpadów oboj tnych.

Po kolejnym pół roku

 uchwalenie żminnych Planów żospodarki Odpadami, które

zawierały szczegółowe rozwi zania dla odpadów komunalnych(w gospodarstwach
domowych, szkołach, zakładach pracy).

W skład planowania wchodziła inwentaryzacja odpadów, co, ile, gdzie, jak cz sto powstaje,
co mo na z nimi zrobić.

Przedsi biorstwa powinny gospodarować swoimi odpadami (niebezpiecznymi, oboj tnymi,
komunalnymi) tak jak wskazuje odpowiedni dla nich plan.

Realizacja KPGO

okazała si kłopotliwa, poniewa nikt wcze niej nie robił ewidencji

odpadów, był to wi c plan szacunkowy, nie było mo liwo ci przeprowadzenia w czasie 10-
ciu miesi cy inwentaryzacji.

Cz ciowo ewidencj prowadziły zakłady pracy, ale nawet obecnie (2010r.) ci gle s

zakłady (np. rzemie lnicze), które nie prowadz ewidencji.
Polska jest ci gle na etapie porz dkowania.

-

plan co 4 lata musi być modernizowanyś

-

obecnie zbli amy si do trzeciej modernizacji planuś

-co 2 lata sprawozdanie do UE z wykonania planu.

Nie były tworzone same plany, tylko wła ciwie programy ochrony rodowiska, bo nie

da si ochraniać rodowiska bez gospodarowania odpadami.

W Polsce tworzonych jest ok. 120 mln ton odpadów rocznie, w tym ok. 12,5-13 mln

ton to odpady komunalne.

O

kazało si jednak, e bezsensowne jest tworzenie Powiatowych Planów żospodarki

Odpadami, poniewa niekoniecznie odpady, którymi mo na gospodarować w taki sam sposób
znajduj si na terenie tego samego powiatu. Z tego powodu zacz to tworzyć Regionalne
Plany Gospodarki Odpadami.


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
GO, notatek pl wyklad 2 cykl zycia unieszkodliwanie odpadow wyklad
GO, notatek pl wyklad 4 regionalne plany gospodarki odpadami wyklad
GO notatek-pl-wyklad-5-planowanie-przestrzenne-wyklad
GO, notatek pl wyklad 8 sztuczne kruszywa lekkie wyklad
GO, notatek pl wyklad 7 odpady torfowe weglowe wyklad
GO notatek-pl-wyklad-6-odpady-przerobcze-wyklad
notatek pl wyklady
GO, notatek pl wyklad 4 regionalne plany gospodarki odpadami wyklad
GO, notatek pl podzial odpadow komunlanych wyklad
notatek pl ekologia wyklady zielen miejska
notatek pl rynki finansowe wyklady
techniki komunikacyjne wyklad 4 Notatek pl
zwf wyklad Notatek pl
notatek pl budowa mechanizm wsalania i wysalania bialek wyklad
notatek pl podstawowe zagadnienia wyklady
notatek pl ekologia i zarzadzanie srodowiskiem wyklad 4
notatek pl ekonomika wyklady prof chomatowski
notatek pl podstawy ekonometrii wyklady towarzystwo ekonometryczne

więcej podobnych podstron