GO, notatek pl podzial odpadow komunlanych wyklad

background image

Odpady komunalne stanowią 20 grupę, wśród których rozróżnia się następujące podgrupy i
rodzaje:
20.01. Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie
01 papier, tektura

02 szkło
03 drobne elementy z tworzyw sztucznych
04 inne frakcje tworzyw sztucznych
05 drobne elementy metalowe (puszki itp.)
06 inne frakcje metali
07 drewno

08 organiczne, nadające się do kompostowania odpady komunalne

09 oleje i tłuszcze

10 odzież
11 tekstylia

12 farby, kleje, lepiszcze i żywice
13 rozpuszczalniki
14 kwasy
15 alkalia
16 detergenty
17 odczynniki fotograficzne
18 lekarstwa

19 pestycydy, herbicydy, insektyocydy itp. środki
20 baterie

21 lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
22 aerozole

23 urządzenia zawierające freony
24 elementy elektroniczne

20.

02. Odpady z pielęgnacji terenów zielonych

01 odpady nadające się do kompostowania
02 grunt i kamienie

03 inne odpady nienadające się do kompostowania

20.03. Inne odpady komunalne
01 nie segregowane odpady komunalne
02 odpady z targowisk
03 odpady z czyszc

zenia ulic i placów

04 zawartość zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

05 wraki pojazdów

Ponadto ww. Rozporządzenie precyzuje listę odpadów niebezpiecznych w poszczególnych

grupach i podgrupach. W grupie odpadów komunalnych odpadami niebezpiecznymi są:

20.01.12 farby, kleje, lepiszcze i żywica
20.01.13 rozpuszczalniki
20.01.17 odczynniki fotograficzne

20.01.19 pestycydy, herbicydy, insektocydy itp. środki

20.01.21 lampy fluoroscencyjne i inne odpady zawierające rtęć

background image


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
GO, notatek pl wyklad 2 cykl zycia unieszkodliwanie odpadow wyklad
GO, notatek pl wyklad 4 regionalne plany gospodarki odpadami wyklad
GO notatek-pl-wyklad-5-planowanie-przestrzenne-wyklad
GO, notatek pl wyklad 8 sztuczne kruszywa lekkie wyklad
GO, notatek pl wyklad 7 odpady torfowe weglowe wyklad
GO notatek-pl-wyklad-6-odpady-przerobcze-wyklad
GO, notatek pl wyklad 4 regionalne plany gospodarki odpadami wyklad
notatek pl ekologia i zarzadzanie srodowiskiem wyklad 4
notatek pl prawo karno skarbowe wyklady
sem III GO egz wyklady podstawowe pojęcia podziały odpadów
notatek pl wyklad 3 model krazenia odpadow wyklad
notatek pl ekologia wyklady zielen miejska
notatek pl rynki finansowe wyklady
techniki komunikacyjne wyklad 4 Notatek pl
zwf wyklad Notatek pl
notatek pl budowa mechanizm wsalania i wysalania bialek wyklad
notatek pl podstawowe zagadnienia wyklady

więcej podobnych podstron